Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > „Zdravé pracoviská bez stresu“ – seminár v Košiciach
„Zdravé pracoviská bez stresu“ – seminár v Košiciach
Aktualizované: 27.10.2015 13:49

Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej „EU-OSHA“) organizovalo dňa 20.10.2015 pri príležitosti európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) ďalší zo svojich seminárov v rámci kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“. 

Prítomných privítal svojim príhovorom Ing. Andrej Gmitter, generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce, ktorý pripomenul, že práve v 43. kalendárnom týždni, ktorý je vyhlásený za európsky týždeň BOZP, sú na Slovensku počnúc Národným inšpektorátom práce, inšpektorátmi práce, vzdelávacími organizáciami a inými inštitúciami organizované rôznorodé podujatia za účelom upozorniť na témy, ktoré trápia verejnosť v súvislosti s bezpečnosťou pri práci. Zdôraznil však, že je dôležité venovať sa otázkam bezpečnosti a ochrany zdravia nielen počas európskeho týždňa BOZP, ale neustále. V danej súvislosti spomenul tiež semináre, ktoré pre verejnosť z vlastnej iniciatívy v tomto roku pripravil Národný inšpektorát práce za účelom prevencie úrazov a chorôb z povolania v najrizikovejších odvetviach akými sú stavebníctvo, či priemysel.

Ing. Laurancia Jančurová z Národného inšpektorátu práce informovala účastníkov o európskej kampani „Zdravé pracoviská bez stresu“, o výsledkoch prieskumu, ktorý bol uskutočnený v európskych podnikoch a alarmujúcich číslach, ktoré hovoria o tom, že psychosociálne riziká pri práci nie je na mieste brať na ľahkú váhu. Spomenula tiež aktivity, ktoré v tejto súvislosti vyvinulo Národné kontaktné miesto za účelom šírenia informácií o ochrane zdravia zamestnancov.

Témou seminára bol tiež program „Bezpečný podnik“, ktorý prezentovala Ing. Jarmila Štieberová z Národného inšpektorátu práce. Podrobne opísala program do ktorého sa môžu subjekty prihlásiť v záujme získať prestížny titul „Bezpečný podnik“, ktorý udeľuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Svoje vystúpenie na uvedenom podujatí mali tiež skúsení inšpektori práce z Inšpektorátu práce Košice, Mgr. Kamil Lipták, ktorý ozrejmil najčastejšie nedostatky z oblasti pracovno-právnych vzťahov a BOZP, s ktorými sa inšpekcia práce stretáva a Ing. Marián Bednarčík, ktorý informoval prítomných o skúsenostiach z výkonu dozoru v oblasti sociálnej legislatívy v doprave.

Stres na pracovisku je kontroverznou témou, s ktorou prichádzajú často do styku aj odbory, ktoré svojou pôsobnosťou chránia záujmy zamestnancov. Mgr. Bohuslav Bendík z Konfederácie odborových zväzov SR vo svojej prezentácii podal návody akým spôsobom sa brániť voči pracovnému stresu a využiť činnosť odborov na spoluprácu v záujme ochrany zdravia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorý na tomto podujatí zastúpila MUDr. Daniela Tarabčáková, upozornil na rizikové práce, choroby z povolania a trendy vo vývoji v Košickom kraji.

Na seminári sa zúčastnili bezpečností technici malých i veľkých podnikov, zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľov, ale i pedagógovia, ktorí si odniesli cenné informácie zo skúseností orgánov dozoru a iných prednášateľov a veríme, že ich budú úspešne implementovať na svojich pracoviskách v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia.