Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Školiteľ základných pravidiel poskytovania prvej pomoci
Školiteľ základných pravidiel poskytovania prvej pomoci
Aktualizované: 09.11.2015 09:41

Národný inšpektorát práce vydáva v zmysle § 27 ods. 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.") oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce. Podmienky pre vydanie predmetných oprávnení sú uvedené v § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. a vo vyhláške č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“).  Vo vyhláške č. 356/2007 Z. z. je pri osobitných požiadavkách na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti niektorých skupín uvedená téma zameraná na základné pravidlá poskytovania prvej pomoci. Z dôvodu zmeny zákona č. 124/2006 Z. z. platnej od 1.7.2015 a nejednoznačného výkladu vyhlášky č. 356/2007 Z. z. v tomto bode uvádza Národný inšpektorát práce ako správny orgán vo veci vydávania oprávnení na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce nasledujúce stanovisko:

Za spôsobilého školiteľa základných pravidiel poskytovania prvej pomoci je pre účely vydania oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce dotknutých skupín považovaný ten školiteľ, ktorý:

  • v prípade, ak je žiadateľom fyzická osoba, spĺňa odbornú spôsobilosť na činnosť, na ktorú sa žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie;
  • v prípade, ak je žiadateľom fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa podmienky ustanovené v § 27 ods. 4 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. alebo právnická osoba, spĺňa odbornú spôsobilosť podľa prílohy č. 2a zákona č. 124/2006 Z. z. požadovanú pre školiteľa teoretickej časti osobitných požiadaviek.