Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Mimoriadne previerky v obchodných reťazcoch
Mimoriadne previerky v obchodných reťazcoch
Aktualizované: 14.12.2015 09:01

V mesiacoch december 2015 až február 2016 prebehne mimoriadna celoslovenská úloha počas ktorej sa inšpektoráty práce zamerajú na kontrolu niektorých povinností zamestnávateľa voči zamestnancom pracujúcim na základe uzatvoreného pracovného pomeru ale i zamestnancom pracujúcim na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

Cieľom mimoriadnej celoslovenskej previerky zameranej na kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  v obchodných reťazcoch  a veľkoskladoch potravín je preverenie plnenia povinností zamestnávateľov v oblasti posudzovania rizík pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami so zreteľom   na pôsobenie faktorov pracovného prostredia, hodnotenie fyzickej záťaže, prideľovanie vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov   a taktiež kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.  

Kontroly budú zamerané aj na povinnosti zamestnávateľov v oblasti niektorých ustanovení Zákonníka práce, a to najmä: 

  • výkon práce nadčas,
  • nočnej práce,
  • evidencie pracovného času
  • poskytovania mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce.

Zamestnávatelia by zároveň mali mať na pamäti, že aj zamestnanci pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, majú podľa ustanovení Zákonníka práce nárok na primerané pracovné podmienky zabezpečujúce im riadny a bezpečný výkon práce vrátane poskytovania potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov.