Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
Aktualizované: 11.02.2016 11:31

Kampaň „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ bude zameraná na udržateľný pracovný život, pričom sa sústredí na zdôraznenie významu dobrého riadenia BOZP v ktoromkoľvek veku zamestnancov. Okrem tohto základného cieľa prinesie zamestnávateľom a zamestnancom tiež praktické nástroje a usmernenia týkajúce sa tejto oblasti. Oficiálne zahájenie kampane EU-OSHA je plánované na deň 14. apríl a bude sa konať v Bruseli. Po termíne oficiálneho otvorenia kampane na úrovni EÚ začneme organizovať aktivity na podporu kampane na národnej úrovni. Prvou z nich bude tlačová konferencia, ktorou dňa 26. apríla otvoríme kampaň na Slovensku. Pri propagácii kampane budeme zdôrazňovať, že vek je len jedným z aspektov rôznorodej pracovnej sily a pri hodnotení rizika na pracoviskách na základe veku treba zohľadniť charakteristiky rôznych vekových skupín súvisiace s vekom, vrátane potenciálnych zmien funkčných schopností a zdravotného stavu.

Medzi riziká týkajúce sa starších zamestnancov patria najmä:

  • fyzicky náročné pracovné zaťaženie,
  • riziká spojené s prácou na zmeny,
  • horúce, chladné, hlučné alebo inými nepriaznivými faktormi ovplyvnené pracovné prostredie.

 

Keďže individuálne rozdiely sa vekom zväčšujú, nemožno zovšeobecniť hodnotenie len s ohľadom na skutočný vek. Do úvahy treba vziať aj pracovné nároky so zreteľom na schopnosti a zdravotný stav jednotlivca.

Kampaň poskytne viac informácií o dostupných nástrojoch hodnotenia rizika aj so zohľadnením veku a prípadových štúdiách prezentujúcich dobré príklady zavedené v praxi. Tie budú zverejnené na webovej stránke EU-OSHA a slovenskej verejnosti budú prezentované na seminároch, o termínoch ktorých budeme informovať na našej webovej stránke a formou propagačných materiálov distribuovaných aj prostredníctvom inšpektorátov práce.