Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Celoslovenské kontroly inšpekcie práce v roku 2016
Celoslovenské kontroly inšpekcie práce v roku 2016
Aktualizované: 21.01.2016 14:49

Plán hlavných úloh Národného inšpektorátu práce na príslušný kalendárny rok zohľadňuje priority inšpekcie práce, ktorými sú odvetvia so zvýšenou mierou úrazovosti a rizika a činnosti vyžadujúce vysokú úroveň odbornosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP). Pri zostavovaní plánu celoslovenských kontrol BOZP sa berú do úvahy aj medzinárodné trendy v oblasti BOZP a záväzky vyplývajúce pre Slovensko z členstva v EÚ. V oblasti pracovnoprávnych vzťahov ostáva naďalej hlavnou prioritou potieranie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a tie oblasti, na ktoré smerovalo v predchádzajúcom období najviac podnetov na porušovanie povinností zo strany zamestnávateľov.

V priebehu roka 2016 vykonajú inšpektori práce kontroly BOZP zamerané na:

 • bezpečnostnotechnickú službu,
 • dodržiavanie BOZP v stavebníctve, pri prevádzke drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvárniacich strojov,
 • plnenie povinností zamestnávateľov pri vzniku pracovného úrazu,
 • sociálnu legislatívu v doprave u zamestnávateľov a na pozemných komunikáciách, so zameraním na zájazdové a diaľkové autobusy,
 • jadrovú energetiku a
 • prevenciu závažných priemyselných havárií.

V oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa bude kontrola zameriavať na plnenie povinností zamestnávateľov v oblastiach:

 • poskytovania miezd zamestnancom,
 • zamestnávania na dohody a práce vykonávané mimo pracovného pomeru,
 • pracovných a mzdových podmienok zamestnancov v chránených dielňach
 • plnenia povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia a 
 • dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.