Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Previerky zamerané na zaistenie BOZP v poľnohospodárstve
Previerky zamerané na zaistenie BOZP v poľnohospodárstve
Aktualizované: 08.02.2016 09:35

Inšpektoráty práce v období január až október 2015 sa v rámci realizácie celoslovenskej úlohy zamerali na kontrolu podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia v oblasti rastlinnej, živočíšnej alebo zmiešanej výroby. Cieľom kontrol bolo overiť dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP). Kontrola bola zameraná hlavne na bezpečnosť prevádzkových budov a objektov, vyhradených technických zariadení (ďalej VTZ), odbornú spôsobilosť pri činnostiach poľnohospodárskych strojov a technologických zariadení a činnosť bezpečnostnotechnickej služby (ďalej BTS).

Inšpektoráty práce vykonali v rámci úlohy zameranej na zaistenie BOZP v poľnohospodárstve 132 kontrol, pri ktorých bolo zistených 1 479 nedostatkov. Z celkového počtu 141 zistených závažných nedostatkov bolo 130 v oblasti BOZP, 5 v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a 1 v oblasti nelegálneho zamestnávania. Najviac nedostatkov bolo zistených v oblasti VTZ (nevyhovujúci technický stav, nevykonávanie predpísaných odborných skúšok a odborných prehliadok v stanovených lehotách, resp. neodstránenie závažných nedostatkov z predložených odborných prehliadok a nevykonanie úradných skúšok), v oblasti prevádzkových budov a objektov (poškodená krytina a žľaby na strechách,  stĺpy v senníkoch, chýbajúce zábradlia, nerovnosti v podlahe,  poškodená  dlažba na schodisku, neoznačená prekážka výstražným spôsobom na komunikácii, neoznačenie zníženého stropu, prvého a posledného stupňa na schodisku, voľné čelné okraje rampy slúžiacej pre nakladanie a vykladanie materiálu). Inšpektori práce pri previerkach zistili aj nedostatky týkajúce sa bezpečnostného značenia pri skladovaní (napr. neoznačenie maximálneho skladovacieho profilu pri skladovaní sypkých materiálov) a riadenia BOZP (pri vypracovávaní politiky BOZP, posudzovaní rizík).

Celkovo bolo pri výkone inšpekcie práce v rámci celoslovenskej úlohy inšpektorátmi práce vydaných 23 rozhodnutí o zákazoch a navrhnutých 57 finančných postihov v celkovej sume  51 100 eur,  z toho 45 200 eur za nedostatky zistené v oblasti BOZP, 3 900 eur v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a 2 000 eur v oblasti nelegálneho zamestnávania.

V priebehu inšpekcie práce bolo zamestnávateľom zo strany inšpektorov práce poskytované  bezplatné poradenstvo o tom, ako čo najúčinnejšie dodržiavať predpisy v oblasti BOZP. Poradenstvo smerovalo najviac do  oblasti nebezpečenstiev a rizík v rastlinnej a živočíšnej výrobe s cieľom predchádzať pracovným úrazom.

Za účelom zlepšenia stavu BOZP v poľnohospodárstve je zo strany zamestnávateľov potrebné:

  • klásť vyšší dôraz na zabezpečovanie a riadny výkon BTS,
  • zabezpečovať kvalitné oboznamovanie zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP,
  • vypracovávať harmonogram revízií VTZ a vykonávať podľa nich odborné prehliadky a skúšky,
  • pravidelne zabezpečovať zdravotnú a odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon prác
  • zabezpečovať vykonávanie kontrolnej činností pri používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov.