Hlavná stránka > Hlavné menu > Správne poplatky > Sadzobník správnych poplatkov na Národnom inšpektoráte práce
Sadzobník správnych poplatkov na Národnom inšpektoráte práce
Aktualizované: 01.03.2016 15:04

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré Národný inšpektorát vyberá za správne úkony:

  1. Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení: 995,50 €
  2. Vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby: 82,50 €
  3. Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce: 82,50 €
  4. Vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika: 33,00 €
  5. Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie: 16,50 €
  6. Rozšírenie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce: 33,00 €
  7. Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie a oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby s aktualizovanými údajmi: 10,00 €
  8. Vydanie   duplikátu   oprávnenia alebo osvedčenia, ktoré vydáva Národný inšpektorát práce: 5,00 €
  9. Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva fyzická osoba: 16,50 €
  10. Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie: 165,50 €