Hlavná stránka > Hlavné menu > Správne poplatky > Spôsob úhrady správnych poplatkov na Národnom inšpektoráte práce
Spôsob úhrady správnych poplatkov na Národnom inšpektoráte práce
Aktualizované: 28.04.2016 10:28

Národný inšpektorát práce vyberá správne poplatky s súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správne poplatky sa uhrádzajú za úkony a konania uvedené s sadzobníku správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona. Poplatková povinnosť vzniká podaním, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania (ďalej len služba).

Od 01.03.2016 je Národný inšpektorát práce pripojený do centrálneho systému evidencie správnych poplatkov.

Poplatník pri podaní svojho podania na Národný inšpektorát práce má možnosť uhradiť správny poplatok nasledovnými spôsobmi:

 1. doručením e-kolku zakúpeného na niektorej z pobočiek Slovenskej pošty, a.s.
 2. platbou bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na zberný podúčet Národného inšpektorátu práce pred podaním žiadosti
 3. úhradou platobného predpisu (v prípade, že poplatník nevykonal úhradu na zberný podúčet Národného inšpektorátu práce pred podaním žiadosti,  Národný inšpektorát práce vystaví poplatníkovi platobný predpis, ak je žiadosť podaná, osobne, poštou, elektronicky)

1. DORUČENIE E-KOLKU

– poplatník k svojmu podaniu resp. žiadosti doručí zároveň aj e-kolok zakúpený na Slovenskej pošte, a.s. Upozorňujeme poplatníkov, že Národný inšpektorát práce nemôže akceptovať e-kolok zakúpený v kiosku iného úradu (napr. dopravný inšpektorát, katastrálny úrad a pod.).

2. PLATBA BANKOVÝM PREVODOM ALEBO POŠTOVOU POUKÁŽKOU NA ZBERNÝ PODÚČET NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE

Pre úhradu správnych poplatkov sa ruší depozitný účet Národného inšpektorátu práce, číslo účtu.: 7000103001/8180 v Štátnej pokladnici, IBAN: SK89 8180 0000 0070 0010 3001

Číslo nového zberného podúčtu Národného inšpektorátu práce, ktorý je vedený v Poštovej banke, a.s. pre príjem úhrad správnych poplatkov:

IBAN:              SK78 6500 0014 2500 2054 5796

Názov účtu:    NIP SR

Zberný podúčet sa používa pri príjme úhrad správnych poplatkov v prípade, ak úhradu realizuje poplatník:

 • zo zahraničia,
 • pred podaním žiadosti na realizáciu služby bez návštevy úradu.

Pri platbe na zberný podúčet:

 • v správe pre prijímateľa fyzická osoba uvedie titul, meno, priezvisko, rok narodenia, adresu trvalého pobytu; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a IČO;
 • ďalej je žiadateľ povinný uvádzať nižšie uvedený kód variabilného symbolu, aby bolo možné platbu jednoznačne identifikovať a priradiť k žiadosti:

a) kód 24 – vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika (33,00 €)

b) kód 21 – vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby (82,50 €)

c) kód 27 - vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce (82,50 €) +11, 12, 31, 51..... (číslo konkrétnej činnosti podľa Prílohy č. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov – uvedené bez diakritiky a bez prvej nuly, napr. 2711, 2723,....) – na každú činnosť je potrebné zrealizovať platbu samostatne

d) kód 271 – rozšírenie rozsahu oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce (33,00 €)

e) kód 245 – vydanie duplikátu osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika (5,00 €)

f) kód 215 – vydanie duplikátu oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby (5,00 €)

g) kód 275 – vydanie duplikátu oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce (5,00 €)

h) kód 2114 – vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby so zmenenými údajmi podľa § 21 ods.14 zákona č. 124/2006 Z. z. (10,00 €)

i) kód 2717 – vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce so zmenenými údajmi podľa § 27 ods.17 zákona č. 124/2006 Z. z. (10,00 €)

j) kód 14 – vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (995,50 €)

k) kód 6125 – vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie (16,50 €)

l) kód 145 – vydanie duplikátu oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (5,00 €)

m) kód 62 – návrh na obnovu konania, ak podáva fyzická osoba (16,50 €)

n) kód 62 – návrh na obnovu konania, ak podáva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie (165,50 €)

o) kód 65 – podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania orgánu štátnej správy, ak podáva fyzická osoba (16,50 eur)

p) kód 65 – podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania orgánu štátnej správy, ak podáva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie (165,50 eur)

Poznámka: Pri zmene adresy trvalého pobytu alebo sídla v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc sa správny poplatok za vydanie oprávnenia s aktualizovanými údajmi nevyberá.

K takto realizovanej platbe je potrebné zaslať na Národný inšpektorát práce zároveň aj AVÍZO O PLATBE podľa doleuvedeného vzoru, ktoré obsahuje najmä:

 • identifikáciu poplatníka (FO – meno, priezvisko, rok narodenia, adresa; PO – názov, sídlo, IČO)
 • číslo účtu príjemcu platby: SK78 6500 0014 2500 2054 5796
 • suma
 • variabilný symbol
 • číslo účtu odosielateľa platby
 • názov účtu odosielateľa platby
 • dátum odpísania platby z účtu odosielateľa
 • druh podania, resp. žiadosti (napr. duplikát, osvedčenie a pod.)

Avízo o platbe je potrebné zaslať v deň realizácie platby:

a) poštou na adresu: Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice

b) e-mailom: ivona.kovacikova@ip.gov.sk alebo podatelna@ip.gov.sk

Zároveň upozorňujeme poplatníkov, aby si pri úhrade správnych poplatkov na zberný podúčet úradu, ešte pred realizáciou platby riadne skontrolovali číslo účtu, na ktorý zasielajú svoje platby.

3. ÚHRADA PLATOBNÉHO PREDPISU, AK JE ŽIADOSŤ PODANÁ OSOBNE, POŠTOU, ELEKTRONICKY V PRÍPADE, ŽE POPLATNÍK NEVYKONAL ÚHRADU NA ZBERNÝ PODÚČET NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE

V prípade, že poplatník nevykonal úhradu na zberný podúčet pred podaním žiadosti,  ak je žiadosť podaná osobne, poštou, elektronicky, Národný inšpektorát práce vystaví poplatníkovi platobný predpis.

Národný inšpektorát práce nedisponuje technickým vybavením na zaplatenie správnych poplatkov v hotovosti. Úhrada platobného predpisu je možná na niektorej z pobočiek Slovenskej pošty, a.s, prípadne bezhotovostným prevodom. 

V prípade chybne zadanej úhrady nebude platba spárovaná Pod chybnou úhradou sa rozumie:

 • nesprávne zadaný variabilný symbol,
 • nezadaný variabilný symbol,
 • nesprávne uvedené číslo bankového účtu,
 • úhrada stornovaného predpisu,
 • úhrada expirovaného predpisu

V prípade mylnej platby, úrad uhradenú sumu poplatníkovi späť nevracia. V prípade, že poplatník zašle svoje peniaze na nesprávny účet, je potrebné kontaktovať Slovenskú poštu, a.s. so žiadosťou o vrátenie peňazí, v zmysle štandardných reklamačných procesov Slovenskej pošty, a.s.