Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Seminár „Bezpečnosť v poľnohospodárstve“
Seminár „Bezpečnosť v poľnohospodárstve“
Aktualizované: 02.05.2016 07:50

Dňa 27. apríla 2016 sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, pri príležitosti Svetového dňa BOZP, uskutočnil ďalší, v poradí už štvrtý seminár Národného inšpektorátu práce z cyklu „Inšpekcia práce - strašiak alebo poradca“.

Seminár, s názvom „Bezpečnosť v poľnohospodárstve“, bol svojimi prednáškami orientovaný na odvetvie poľnohospodárstva z dôvodu, že toto odvetvie patrí dlhodobo k oblastiam s vysokou mierou výskytu pracovných úrazov, často so závažnými a trvalými následkami ako aj s finančnými dopadmi pre zamestnávateľov.

Jeho cieľom bolo poskytnúť vybrané informácie, ktoré môžu byť nápomocné na zabezpečenie základnej orientácie v prevencii dodržiavania predpisov BOZP v poľnohospodárstve a taktiež oboznámiť účastníkov aj s požiadavkami inšpekcie práce.

V záujme plnenia úloh zo Stratégie BOZP, medzi ktoré patrí aj prehĺbenie integrácie BOZP do vzdelávacích systémov škôl, sa seminára zúčastnili nielen zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov a odbornej verejnosti, ale aj študenti SPU v Nitre.

Podujatia sa zúčastnilo spolu 299 účastníkov a ich pozitívne ohlasy, ako aj vysoký záujem o účasť dokazujú, že je potrebné organizovať aktivity podobného charakteru, ktoré prispejú k zlepšeniu správnej interpretácie jednotlivých právnych predpisov, ale aj k ich uplatňovaniu v praxi na pracoviskách.