Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Správny výklad pojmov je dôležitý pre posúdenie rizika
Správny výklad pojmov je dôležitý pre posúdenie rizika
Aktualizované: 13.07.2016 15:33

Výklad pojmov je vymedzený v  § 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o BOZP“).

 

Pojmy vysvetľuje zákon o BOZP nasledovne:

  • nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca
  • ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené,
  • riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví,
  • neodstrániteľné nebezpečenstvo je také nebezpečenstvo, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,
  • neodstrániteľné ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

Pochopenie uvedených pojmov je dôležité pre správne vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami, ako to zamestnávateľovi ukladá zákon o BOZP v § 6 ods. 1 písm. c).

Pri štúdiu materiálov hlavne zo zahraničných zdrojov a preberaní informácií zo zdrojov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) je problematika obsahu pojmov často nejednoznačná a môže zavádzať do omylu. Dôvodom je skutočnosť, že mnoho hlavne starších materiálov z oblasti BOZP, ako napríklad návody EU-OSHA na hodnotenie rizika, príručky a iné dokumenty EU-OSHA a iných zahraničných zdrojov sú prekladané do národných jazykov štátov EÚ prevažne z anglického jazyka a pri preklade sa tieto pojmy často zamieňajú. Anglický pojem „hazard“ totiž možno do  slovenského jazyka preložiť ako nebezpečenstvo, ale aj riziko.  Pri spracovávaní písomného dokumentu o posúdení rizika treba používať správne pojmy, tak ako ukladá zákon o BOZP.