Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Požiadavka na odborná prax za účelom získania preukazu obsluhy kotlov V. triedy – informácia
Požiadavka na odborná prax za účelom získania preukazu obsluhy kotlov V. triedy – informácia
Aktualizované: 13.07.2016 15:36

Na Národný inšpektorát práce prichádzajú dotazy ohľadom požiadaviek na preukázanie odbornej v súvislosti so splnením podmienok  na získanie preukazu pre obsluhu kotlov V. triedy.

V súčasnosti na získanie preukazu na obsluhu kotlov V. triedy podľa § 17 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 508/20096 Z. z.  žiadny právny  predpis ani ostatný predpis neupravuje predloženie potvrdenia o praxi k získaniu preukazu na obsluhu kotlov V. triedy. Požiadavky na prax sú uvedené v  prílohe č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“). Na tlakové zariadenia sa prax podľa prílohy požaduje len za účelom získania odbornej spôsobilosti revízneho technika.

Požiadavka na odbornú prax pre obsluhu kotlov I. až IV. triedy je  upravená v STN 07 0710:2000. Požiadavky na odbornú prax na obsluhu kotlov V. triedy (s výkonom nad 100 kW) nevyžadujú ani technické normy. Preto nie je relevantné požadovanie tejto odbornej  praxe v súvislosti so získaním preukazu na obsluhu kotlov V. triedy.

Poznámka: Kotly V. triedy s výkonom nad 100 kW sú definované v prílohe č. 1 časť I skupiny B písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.