Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Zabezpečovanie rekondičných pobytov
Zabezpečovanie rekondičných pobytov
Aktualizované: 14.07.2016 09:33

Po novele zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon 124/2006 Z. z. ) bolo v ustanovení § 11 ods. 3 zrušené s účinnosťou od 1.7.2013 písm. g) hluk. Touto novelou sa rizikové práce kategórie 3 a 4  s rizikovým faktorom hluk stali prácami, kde zamestnávateľ je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania povinný zabezpečovať rekondičný pobyt zamestnancovi, ktorý vykonáva vybrané povolanie.

Spornou otázkou, s ktorou sa  na Národný inšpektorát práce obrátilo viacero zamestnávateľov je, či sa počíta lehota nároku po uplynutí piatich rokov resp. štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti novely zákona alebo spätne od dátumu zaradenia prác do rizikovej kategórie  pre faktor hluk a zároveň, ako sa počíta lehota, ak zamestnanec nevykonával rizikovú prácu nepretržite a došlo k jej prerušeniu na dobu viac ako osem týždňov.

Podľa ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. je zamestnávateľ v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania povinný zabezpečovať rekondičný pobyt zamestnancovi, ktorý vykonáva vybrané povolanie. Na účel poskytovania rekondičného pobytu je podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. vybraným povolaním to, v ktorom sa vykonáva práca zaradená orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie a rekondičný pobyt splní podmienku účelnosti z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancovi rekondičný pobyt je teda viazaná súčasne na dve podmienky:

1, zamestnanec vykonáva rizikovú prácu (prácu zaradenú regionálnym úradom verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie prác),

2, poskytnutie rekondičného pobytu je účelné, čiže rekondičný pobyt pôsobí preventívne na vznik choroby z povolania vzhľadom na faktory práce a pracovného prostredia, v ktorých zamestnanec vykonáva prácu.

Zákon č. 124/2006 Z. z. v ustanovení § 11 ods. 3 uvádza, pri ktorých faktoroch pracovného prostredia, ktorými je zamestnanec pri práci exponovaný, nie je splnená podmienka účelnosti rekondičného pobytu. Účel rekondičného pobytu je uvedený aj osobitnom predpise, ktorým je vyhláška MZ SR č. 148/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu.

Zákonom č. 470/2011 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon                č. 124/2006 Z. z.  a ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2012, sa v § 11 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. doplnilo písmeno g), v dôsledku čoho sa expozícia zamestnanca fyzikálnemu faktoru – hluku prestala posudzovať na účely splnenia podmienky účelnosti rekondičného pobytu (podmienka účelnosti rekondičného pobytu nebola splnená zo zákona). Odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 470/2011 Z. z. sa práce, pri ktorých je zamestnanec exponovaný hluku, prestali považovať za práce vykonávané v rámci vybraného povolenia.

Zákonom č. 154/2013 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon 124/2006 Z. z. a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2013 sa upravili niektoré podmienky poskytovania rekondičného pobytu ustanovené v § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. a v odseku 3 sa ustanovilo, že je potrebné posúdiť účelnosť rekondičného pobytu pri expozícii zamestnanca hlukom – písmeno g) bolo touto novelou zrušené.

Ak bol zamestnanec pri práci exponovaný hlukom v období od            1. januára 2012 do 30. júna 2013, takáto práca sa nepovažovala za výkon vybraného povolania, a preto mu nevznikla povinnosť zúčastniť sa na rekondičnom pobyte, keďže rekondičný pobyt by nespĺňal podmienku účelnosti z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia (podľa právnej úpravy platnej v tom čase sa fyzikálny faktor hluk neposudzoval na účely splnenia podmienky účelnosti rekondičného pobytu).

Z uvedeného vyplýva, že obdobie od 1. januára 2012 do 30. júna 2013 sa nezapočítava na účely výpočtu doby, počas ktorej zamestnanec nepretržite vykonával prácu v rámci výkonu vybraného povolania a na základe ktorej bol povinný zúčastniť sa na rekondičnom pobyte. Pokiaľ ide o započítanie obdobia, ktoré predchádzalo prijatiu zákona č. 470/2011 Z. z. je potrebné opäť vychádzať z výkladu podľa ktorého sa podmienky za ktorých je zamestnanec povinný zúčastniť sa rekondičného pobytu posudzujú vo vzájomnej spojitosti s § 11 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z., tzn. s vymedzením vybraných povolaní. Vzhľadom na § 11 ods. 11 druhá veta zákona č. 124/2006 Z. z. nie je v tomto prípade splnená podmienka nepretržitosti vykonávania prác, keďže obdobie od 1. januára 2012 do 30. júna 2013 svojou dĺžkou trvania presahuje osem týždňov.

Pri zabezpečovaní rekondičného pobytu je podľa nášho názoru dôležité prihliadať na skutočnosť, že aj keď obdobie pred 1. júlom 2013 sa nezapočítava na účely výpočtu doby, počas ktorej zamestnanec nepretržite vykonával prácu v rámci výkonu vybraného povolania, nebráni to tomu, aby zamestnávateľ poskytol dotknutým zamestnancom rekondičné pobyty aj skôr, a to na dobrovoľnej báze vzhľadom na predchádzanie vzniku chorôb z povolania.