Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Získanie odbornej spôsobilosti občanmi tretích krajín (napríklad občanmi z Ukrajiny) a používanie iného jazyka pri výchove a vzdelávaní
Získanie odbornej spôsobilosti občanmi tretích krajín (napríklad občanmi z Ukrajiny) a používanie iného jazyka pri výchove a vzdelávaní
Aktualizované: 14.07.2016 09:36

Uvedenú otázku týkajúcu sa výchovy a vzdelávania v inom jazyku ako v slovenčine rozoberáme na príklade odborných spôsobilostí v elektrotechnike.

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na elektrotechnických zariadeniach bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodu v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu a bez nebezpečenstva výbuchu

Požiadavky na odbornú spôsobilosť sú uvedené v § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na prílohu č. 1a tohto zákona.

Podmienkou na získanie dokladu o odbornej spôsobilosti je absolvovanie výchovy a vzdelávania u osoby oprávnenej na činností 05.1: Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky. Po absolvovaní výchovy a vzdelávania a po úspešnom absolvovaní písomnej a ústnej skúšky sa vydáva osvedčenie na činnosť na elektrických zariadeniach podľa napätia a triedy objektu pre elektrotechnika, samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky v znení neskorších predpisov.

Rozsah a obsah výchovy a vzdelávania, ako aj vedenie dokumentácie súvisiacej s výchovou a vzdelávaním, je stanovený vo vyhláške č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti.

V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia uskutočňujú v štátnom jazyku. Štátnym jazykom na území Slovenskej republiky je slovenský jazyk.

V niektorých prípadoch zákon pripúšťa vedenie dokumentácie aj v niektorom jazyku EÚ alebo v jazyku menšiny, ale aj v týchto prípadoch musí byť táto dokumentácia vedená v dvoch jazykoch a v prípade sporu platí znenie slovenskej verzie. Medzi tieto výnimky nepatrí vzdelávanie za účelom získania odbornej spôsobilosti.

Z vyššie uvedeného zákona vyplýva, že na výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia sa nevzťahujú výnimky týkajúce sa používania štátneho jazyka.

Vzhľadom na vyššie uvedené, v prípade, že občan tretej krajiny (napríklad občan z Ukrajiny) chce získať odbornú spôsobilosť v oblasti ochrany práce (napríklad odbornú spôsobilosť elektrotechnika), musí absolvovať výchovu a vzdelávanie, a tiež overenie vedomostí v slovenskom jazyku.