Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Lekárska prehliadka vo vzťahu k práci
Lekárska prehliadka vo vzťahu k práci
Aktualizované: 03.08.2016 08:03

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce či už prostredníctvom vstupnej lekárskej prehliadky alebo prostredníctvom periodických lekárskych preventívnych prehliadok slúži  na priebežné a pravidelné sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov a ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, ako aj za účelom včasného zistenia zmeny zdravotného stavu, ktorá vznikla v súvislosti s výkonom práce. Túto skutočnosť by mal zamestnávateľ brať  do úvahy a zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce pre všetkých svojich zamestnancov.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu je upravené v ustanovení § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 355/2007 Z. z.) nasledovným spôsobom:

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u

            a) zamestnanca,

1. ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,

2. pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,

3. ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,

4. ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov.

            b) fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,

1. ktorá vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,

2. ktorej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,

            c) inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie

1. na výkon prác zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, alebo

2. ak jej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,

            d) pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.2

Zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu ukladá zákon len vo vzťahu k vyššie uvedeným kategóriám zamestnancov. Povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti ako aj periodické  lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov zaradených do 1.a 2. kategórie, je uložená zamestnávateľovi,  iba podľa osobitných právnych predpisov.           

Zároveň však zamestnávateľ má podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. o) zákona  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej zákon č. 124/2006 Z. z. ) povinnosť zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Náplň lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je uvedená vo Vestníku MZ SR (čiastka 1-10, ročník 62, zo dňa 29. januára 2014). Náklady, ktoré vznikli  v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ktoré vznikli  v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 7 písm. e), uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Táto povinnosť je uvedená aj v zákone č. 355/2007 Z. z.  v ustanovení § 30e ods. 16.

Účasť zamestnanca na lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci a pracovný čas

V prípade lekárskych prehliadok je potrebné rozlišovať, či ide o prehliadku, ktorá sa vykonáva vo väzbe na pracovnoprávny vzťah (zákon ukladá povinnosť zamestnávateľa ju zabezpečiť a zamestnancovi zúčastniť sa na nej) alebo mimo pracovnoprávny vzťah. Napr. podľa § 98 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa zamestnanec pracujúci v noci podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci.

Pokiaľ ide o lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci je táto lekárskou prehliadkou, ktorá je vo väzbe na pracovnoprávny vzťah. Podľa ustanovenia § 136 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Ustanovenie § 136 ods. 1 Zákonníka práce obsahuje všeobecné konštatovanie „ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času“. Toto ustanovenie sa síce vo všeobecnosti vzťahuje na všetky uvedené prekážky v práci, ale možnosť jej vykonania mimo pracovného času je potrebné posúdiť v kontexte každého typu prekážky v práci, ako aj v kontexte rámca právnej úpravy Zákonníka práce a iných právnych predpisov. V prípade lekárskej prehliadky, ktorú nariaďuje zamestnávateľ a je povinný znášať aj jej náklady, sa uplatnia pracovnoprávne pravidlá, ktoré umožňujú zamestnávateľovi disponovať len s pracovným časom zamestnanca.

Podľa § 85 ods. 1 Zákonníka práce pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Zamestnávateľ môže od zamestnanca požadovať, aby mu bol k dispozícii, vykonával prácu a plnil povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou, nad rozsah určeného týždenného pracovného času  a mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, len v prípade pracovnej pohotovosti alebo práce nadčas.

Vo väzbe na ustanovenie § 138 ods. 1 Zákonníka práce sa zamestnancovi poskytne pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť  na povinných lekárskych prehliadkach.