Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Dĺžka a rozsah odbornej praxe požadovanej pre rozšírenie rozsahu osvedčenia revízneho technika
Dĺžka a rozsah odbornej praxe požadovanej pre rozšírenie rozsahu osvedčenia revízneho technika
Aktualizované: 03.08.2016 14:45

Na Národný inšpektorát práce boli doručené viaceré žiadosti o odborné stanovisko k problematike týkajúcej sa dĺžky a rozsahu požadovanej odbornej praxe pre účely rozšírenia rozsahu osvedčenia revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických.

V zmysle § 25 ods. 2 v nadväznosti na prílohu č. 11 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) je nutné pre účely rozšírenia rozsahu predmetného osvedčenia splniť požiadavku odbornej praxe, v závislosti na dosiahnutom odbornom vzdelaní, v zmysle prílohy č. 11 časť d) tabuľky vo vyhláške č. 508/2009 Z. z. Odbornú prax s ohľadom na § 25 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.  je potrebné preukázať v zmysle pravidla, že minimálne polovicu požadovanej dĺžky odbornej praxe musí tvoriť prax na zariadeniach, resp. objektoch, o ktoré si žiadateľ rozširuje svoje osvedčenie.