Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Kontroly zájazdových a diaľkových autobusov
Kontroly zájazdových a diaľkových autobusov
Aktualizované: 20.10.2016 07:21

V období  od 1. júna 2016 do 31. augusta 2016 sa inšpekcia práce v rámci kontrol sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách zamerala najmä na kontrolu zájazdových a diaľkových autobusov. Cieľom týchto kontrol  bolo predovšetkým preveriť dodržiavanie pracovných podmienok v cestnej doprave vodičmi autobusov ustanovených zákonom č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave. Kontroly sa vykonávali na pozemných komunikáciách, autobusových staniciach a na stanovištiach odchodov zájazdových autobusov, pričom v rámci kontrol vykonávali inšpektori práce aj poradenstvo z tejto oblasti.

V sledovanom období bolo v zmysle obsahového zamerania úlohy vykonaných v rámci sústavy NIP 796 kontrol (skontrolovaných 796 vodičov, 743 autobusov). Každý inšpektorát práce mal vykonať minimálne 60 kontrol vodičov zájazdových a diaľkových autobusov (spolu v sústave inšpekcie práce 480 kontrol). Počas kontrol bolo skontrolovaných 14 685 pracovných dní vodičov.
Z uvedeného počtu skontrolovaných vodičov bolo vykonaných:
- 620  kontrol vodičov zájazdových autobusov,
- 176  kontrol vodičov diaľkových autobusov (resp. spojov nad 50 km).

Kontrolami vykonanými v rámci úlohy bolo zistených celkom 450 nedostatkov, čo vzhľadom na počet skontrolovaných pracovných dní vodičov predstavuje jeden nedostatok na 32,6 skontrolovaných pracovných dní. V rámci úlohy s tým istým zameraním v roku 2015 bol zistený jeden nedostatok na 23,7 skontrolovaných pracovných dní vodičov. Počet nedostatkov sa v období ostatných rokov neustále znižuje, čo je spôsobené viacerými faktormi: zvyšujúcim sa odborným povedomím vodičov, neustále sa zvyšujúcou kvalitou kontrol vodičov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, poklesom dopravnej práce a s tým súvisiacim zaraďovaním kvalitnejších vodičov na prácu a v neposlednom rade aj zvýšením počtu vozidiel vybavených digitálnym tachografom (viac ako 67 % všetkých skontrolovaných autobusov).

Zhrnutie najčastejších nedostatkov zistených počas kontrol:
- vodiči nedodržali denné minimum času odpočinku (140 porušení),
- vodiči nedodržali týždenné minimum času odpočinku (101 porušení),
- vodiči prekročili časy vedenia v trvaní 4,5 hod., po uplynutí ktorého má nasledovať prestávka a nedodržali prestávky pri dennom vedení vozidla v minimálnom trvaní 45 minút (82 porušení);
- vodiči nepredložili záznamové listy resp. výstupy za predchádzajúcich 28 dní (47 porušení).

Prvoradým cieľom a zámerom nielen tejto krátkodobej úlohy, ale aj celoročného vykonávania kontrol sociálnej legislatívy u vodičov autobusov i nákladných motorových vozidiel, je predovšetkým zvýšenie bezpečnosti na cestách, ako i  zlepšovanie sociálnych podmienok vodičov a tým znižovanie počtu dopravných nehôd. K tomuto cieľu pozitívne prispieva aj celoslovenská úloha zameraná na kontrolu zájazdových a diaľkových autobusov.