Hlavná stránka > Činnosť > Trhový dohľad > Program trhového dohľadu
Program trhového dohľadu
Aktualizované: 16.01.2017 08:18

Národný inšpektorát práce


1. Ciele dohľadu nad trhom

Vstup do EÚ znamenal zároveň aj  vstup do spoločenstva, ktoré vytvára veľký trhový priestor, definuje pravidlá, ktoré musia byť splnené alebo sú doporučené. Definovanie pravidiel znamená vytváranie jednotných, rovnocenných podmienok. Takýmito pravidlami sú napríklad európske smernice o určených výrobkoch, ktorých uplatnenie eliminuje prekážky pri uvádzaní týchto výrobkov na trh.

Od 1. januára 2010 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)                  č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom               v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93. Implementáciou Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 do národných legislatív sa doplnia a posilnia platné ustanovenia harmonizačných právnych predpisov Spoločenstva a stanovia sa v rámci Spoločenstva jednotné kritériá na zaistenie bezpečnosti  výrobkov pri ich uvádzaní            do prevádzky.

Nevyhnutnosťou je zabezpečiť, aby výrobky požívajúce výhodu voľného pohybu tovaru v rámci Spoločenstva spĺňali požiadavky poskytujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, napríklad v oblasti zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany spotrebiteľov, ochrany životného prostredia a bezpečnosti, a zároveň zaručujúce, aby voľný pohyb výrobkov nebol obmedzený nad rámec toho, čo povoľujú harmonizačné právne predpisy Spoločenstva alebo iné príslušné pravidlá Spoločenstva. Preto je nevyhnutnosťou stanovovať pravidlá                   pre akreditáciu, dohľad nad trhom, kontrolu výrobkov z tretích krajín a označenie CE.

Na zabezpečenie účinného dohľadu nad trhom zameraným najmä na oblasť ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci je aktualizovaný program dohľadu nad trhom v súlade s článkom 18 ods. 5 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (ďalej „Nariadenie EP a Rady 765/2008“).


2. Štruktúra sústavy inšpekcie práce

Orgány dohľadu sú dôležitým nástrojom na presadenie smerníc nového prístupu v celom Spoločenstve. Občania (teda aj zamestnanci) majú nárok na rovnakú úroveň ochrany na celom jednotnom trhu, bez ohľadu na pôvod výrobku.

Orgány dohľadu je povinný zriadiť každý členský štát. Tieto orgány musia mať potrebné zdroje pre svoje dozorné činnosti, právomoci, technickú spôsobilosť a odborne spôsobilých zamestnancov. Orgány dohľadu musia konať nezávislým a nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o zásadu proporcionality (primeranosti).

 Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce vyplýva z ust. § 2 ods. 2  zákona  č. 125/2006 Z. z.  o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 125/2006 Z. z.), kde je ustanovené, že inšpekcia práce sa vykonáva na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, vrátane pracovísk nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb a vo všetkých priestoroch, v ktorých domácky zamestnanec vykonáva dohodnutú prácu a v ktorých zamestnanec vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 K 01. 01. 2012 vstúpila do platnosti novela zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, ktorá sa bližšie venuje aj oblasti trhového dohľadu a to v ustanovení nového § 7a, podľa ktorého inšpektoráty práce vykonávajú dohľad nad určenými výrobkami uvedenými na trh a do prevádzky, ktoré zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie  je zamestnávateľom, používa pri výkone práce a u ktorých požiadavky na ich vlastnosti sú upravené osobitnými predpismi; dohľadom sa vykonáva aj kontrola vlastností určených výrobkov prostredníctvom kontroly dokumentácie, fyzickej kontroly a podľa potreby aj prostredníctvom fyzikálnych a laboratórnych skúšok. Náklady súvisiace s vykonaním fyzikálnych a laboratórnych skúšok uhrádza ten, kto určený výrobok uvádza na trh, ak tieto skúšky preukážu, že určený výrobok nevyhovuje požiadavkám na jeho vlastnosti upraveným osobitnými predpismi.

Inšpektoráty práce v nevyhnutnom rozsahu vykonávajú dohľad aj u výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora, a ak ide o určený výrobok uvedený na trh, aj u vystavovateľa na výstavách a veľtrhoch.

Pôsobnosť inšpekcie práce v oblasti trhového dohľadu vyplýva  z ustanovenia  § 1 písm. b)   a § 7 ods. 3 písm. a)  a § 7a  zákona č. 125/2006 Z. z. a § 30 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov (ďalej zákon          č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov). Orgány inšpekcie práce sú podľa § 30 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov orgánmi dohľadu nad určenými výrobkami uvádzanými do prevádzky (ďalej „dohľad“).

 Orgány inšpekcie práce vykonávajú dohľad, či:
a. na určené výrobky uvedené do prevádzky bolo vydané vyhlásenie o zhode, a ak to technický predpis vyžaduje, či sú označené značkou zhody,
b. vlastnosti určených výrobkov uvedených do prevádzky a spôsob posudzovania zhody zodpovedajú určeným podmienkam vydaného vyhlásenia o zhode s technickým predpisom          a s technickými normami,
c. sú značky zhody použité oprávnene a či sú nezmenené  alebo nesfalšované.

 Pôsobnosť orgánov inšpekcie práce pri výkone trhového dohľadu sa vzťahuje na určené výrobky uvedené do prevádzky, ktoré zamestnanci používajú pri  práci (sú používané v rámci pracovnoprávnych vzťahov) a ktoré sú v súčasnosti zahrnuté do nasledovných nariadení vlády Slovenskej republiky (ďalej NV):
a. NV č. 436/2008 Z .z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia (Smernica č. 2006/42/ES),
b. NV č. 148/2016 Z. z., o sprístupňovaní, elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (s účinnosťou od 20. 04. 2016, ktorým sa ruší NV SR č. 308/2004 Z. z.) (Smernica č. 2014/35/EÚ),
c. NV č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách                  na plynové spotrebiče v znení NV č. 148/2002 Z. z., NV č. 302/2002 Z. z. a  NV č. 252/2003 Z. z. (Smernica č. 90/396/EHS, zmenená č. 93/68/ES), ktorým sa ruší NV SR č. 194/2005 Z. z.) (Smernica č. 2014/30/EÚ),
d. NV č. 127/2016 Z. z., o elektromagnetickej kompatibilite (s účinnosťou od 20. 04. 2016),
e. NV č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky (Smernica č. 89/686/ES doplnená 93/95/ES, č. 93/68/ES, č.  96/58/ES),
f. NV č. 235/2015 Z. z. (účinnosť od 20. 04. 2016) o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu v znení NV č. 571/2001 Z. z., NV č. 327/2003 Z. z. a NV 235/2008 Z. z. (Smernica č. 95/16/ES, zmenená č. 2006/42/ES, zmenená č. 2014/33EÚ),
g. NV č. 1/2016 Z. z. (účinnosť od 19. 07. 2016) o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu v znení NV č. 576/2002 Z. z. a NV č. 329/2003 Z. z. (Smernica č. 97/23/ES, zmenená č. 2014/68/EÚ),
h. NV č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (s účinnosťou od 20. 04. 2016, ktorým sa ruší NV SR č. 117/2001 Z. z.) (Smernica č. 2014/34/EÚ),
i. NV č. 234/2015 Z. z. účinnosť od 20. 04. 2016 o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu v znení NV č. 513/2001 Z. z., NV č. 328/2003 Z. z (Smernica č. 87/404/EHS doplnená 90/488/EHS , 93/68/EHS, zmenená č. 2014/29/EÚ),
j. NV č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu – lanové dráhy pre osobnú dopravu v znení NV SR č. 78/2004 Z. z. (Smernica č. 2000/9/ES),
k. NV č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore v znení NV č. 328/2003 Z. z.,
l. zákon č. 254/2011 Z. z. o prepraviteľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


3. Organizácia sústavy inšpekcie práce

V sústave inšpekcie práce je na trhový dohľad určených cca 36 zamestnancov z inšpektorátov práce. Zadelení sú podľa jednotlivých oblastí – viď kap. 2, prehľad NV SR. Vzhľadom na skutočnosť, že v sústave je nedostatočný počet špecialistov na výkon trhového dohľadu, jednotlivé inšpektoráty práce nemajú pokrytú celú škálu špecializácií trhového dohľadu, čo môže mať v budúcnosti dopad na kvalitu uplatnenia  novej a neustále pribúdajúcej legislatívy Spoločenstva v praxi.

Informačný systém prevádzkovaný v sústave inšpekcie práce umožňuje komplexné sledovanie výkonov inšpekcie práce v oblastiach: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, trhový dohľad, pracovnoprávne vzťahy, kontrola nelegálneho zamestnávania a to na úrovni: inšpektor práce, čas       na výkon a prehľad zistených nedostatkov podľa objektov a porušených predpisov.

 

4. Všeobecný prístup

Výkon trhového dohľadu v sústave inšpekcie práce zahŕňa dve formy kontrol, súčasne sa uplatňuje zásada predbežnej opatrnosti.

Proaktívne kontroly sú vykonávané u zamestnávateľov, ale aj u fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, pri kolaudáciách a úlohách v zmysle plánu NIP. Takýto dohľad zahŕňa dve hlavné etapy:
a) sledovanie, či výrobky umiestňované na trh alebo uvádzané do prevádzky vyhovujú príslušným nariadeniam vlády, ktoré transponujú smernice nového prístupu,
b) následne, v prípade potreby, sa vykonajú opatrenia pre zabezpečenie zhody (ochranné opatrenia, pokuty).

Reaktívne kontroly sú uplatňované  na základe podnetov alebo sťažností. Inšpekcia práce v rámci výkonu trhového dohľadu reaguje na oznámenia a podnety nielen občanov, fyzických právnických osôb ale aj podnety od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Najčastejším iniciátorom  reaktívnych kontrol je vyšetrovanie zdrojov a príčin závažných pracovných úrazov.

Zásada predbežnej opatrnosti je v činnosti inšpektorátov práce predovšetkým uplatňovaná v prípade zistenia nekompletnej dokumentácie určených výrobkov v rámci kolaudačných konaní, kedy nepredloženie požadovanej dokumentácie je dôvodom na vydanie nesúhlasného stanoviska                   s uvedením do prevádzky.  V rámci  bežného výkonu inšpekcie práce pri zistení závažných porušení zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má inšpektor práce právo v súlade s  § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. zakázať používanie pracovných a prevádzkových objektov, priestorov           a pracovísk, strojov, zariadení a iných technických zariadení a pracovných prostriedkov, pracovných postupov, látok a vykonávanie činností a prác, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku zamestnávateľa    s jeho vedomím.

Inšpektoráty práce majú  právo  v súlade s ust. § 7 ods. 3 písm. i) zákona č. 125/2006 Z. z.      za porušovanie predpisov o BOZP uložiť pokutu zamestnávateľom, fyzickej osobe, ktorá                    je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom a štatutárnym orgánom a zamestnancom.

Orgán dohľadu vykonáva dohľad, či
 
a) na určené výrobky uvedené na trh bolo vydané vyhlásenie o zhode a ak to technický predpis vyžaduje, či sú označené značkou zhody,
b) vlastnosti určených výrobkov uvedených na trh a pôsob posudzovania zhody zodpovedajú určeným podmienkam vydaného vyhlásenia o zhode,
a) sú značky zhody použité oprávnene a či sú  nezmenené alebo nesfalšované,

Inšpektori práce na určenom výrobku kontrolujú, či vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú požiadavkám príslušného nariadenia vlády SR, harmonizovaných STN a STN vhodných                     na posudzovanie zhody v zmysle vydaného vyhlásenia o zhode, najmä, či je výrobok bezpečný ako aj to, či spôsob posudzovania zhody zodpovedá určeným technickým predpisom a podmienkam vydaného vyhlásenia o zhode (posudzovanie zhody podľa stanovených modulov (§ 12 ods. 3 písm. a) – i) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov). Ak inšpektori práce zistia, že vlastnosti výrobku nezodpovedajú príslušným predpisom, sú povinní skúmať, či nezhodu výrobku zavinil výrobca, alebo prevádzkovateľ.

V prípade zistenia, že výrobok nezodpovedá predpisom z dôvodu zásahu prevádzkovateľa podľa závažnosti nedostatkov (nezhody) inšpektori práce sú povinní:
- využiť oprávnenie podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. (nariadiť odstránenie nedostatkov na určenom výrobku), alebo
- využiť oprávnenie podľa § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. (zakázať používanie výrobku), ak tento bezprostredne ohrozuje bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných osôb.

Ak zistené nedostatky nasvedčujú tomu, že za ne nezodpovedá prevádzkovateľ (užívateľ), ale zodpovedá výrobca (dovozca), inšpektori túto skutočnosť uvedú v  protokole z výkonu dohľadu. V takomto prípade, ak je sídlo výrobcu na území Slovenskej republiky, inšpektorát práce je povinný do 30 dní od ukončenia výkonu dohľadu u prevádzkovateľa:
- vykonať dohľad u výrobcu, pokiaľ jeho sídlo je v územnej pôsobnosti príslušného  inšpektorátu práce,
- zaslať výsledky dohľadu (protokol so všetkými vyhotovenými prílohami) inšpektorátu práce, kde má sídlo výrobca (splnomocnenec) so žiadosťou o vykonanie dohľadu; požiadaný inšpektorát práce je povinný do 15 dní od obdŕžania žiadosti začať výkon dohľadu u výrobcu. O výsledku dohľadu požiadaný inšpektorát práce informuje príslušný žiadajúci inšpektorát práce.

Ak je pre posúdenie vlastností určeného výrobku potrebná technická dokumentácia, alebo dokumentácia o použitom postupe posudzovania zhody a vyhlásenie o zhode, inšpektorát práce v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov požiada výrobcu alebo splnomocnenca o jej poskytnutie. Žiadosť musí obsahovať časový úsek, dokedy má byť technická dokumentácia predložená a v akom rozsahu pri dodržiavaní zásady proporcionality/primeranosti (napr., či sa požadujú aj doklady zo skúšok a certifikáty vystavené autorizovanou/notifikovanou osobou). Inšpektorát práce je oprávnený požiadať výrobcu alebo splnomocnenca o preklad CE vyhlásenia o zhode a príslušnej časti technickej dokumentácie do slovenského jazyka.
 
V prípade, že k posúdeniu vlastností  určeného výrobku sú potrebné osobitné merania, skúšky a technické prostriedky, ktorými orgány inšpekcie práce ako orgány dohľadu nedisponujú, sú tieto orgány oprávnené požiadať autorizovanú osobu alebo notifikovanú osobu o posúdenie konkrétnych vlastností určeného výrobku. O posúdenie nesmú orgány dohľadu požiadať autorizovanú alebo notifikovanú osobu, ktorá vykonala posúdenie zhody určeného výrobku. Výsledok posúdenia autorizovanou/notifikovanou je pre orgán dohľadu podkladom pre jeho ďalšie konanie (napr. výkon dohľadu podľa § 7 a) zákona č. 124/2006 Z. z.), k vydaniu ochranného opatrenia, k začatiu konania o uložení pokuty a pod.


5. Priority

Sústava inšpekcie práce si kladie za jednu z hlavných priorít preventívnu činnosť v záujme zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci tejto činnosti nie je vykonávaný len dohľad nad dodržiavaním právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale dôležitým nástrojom prevencie, tak ako to prax potvrdila,  je poradenská činnosť.

Poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, a zamestnancom v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať predpisy vyplýva z ust. § 2 ods. 1 písm. c) zákona     č. 125/2006 Z. z. Poradenstvo v oblasti trhového dohľadu je najčastejšie realizované v rámci kolaudačných konaní.

Na základe štatistických výsledkov prevádzkovaného informačného systému Národného inšpektorátu práce je možné  zo širokého spektra výrobkov a zariadení dozorovaných v rámci zákona č. 125/2006 Z. z. určiť  priority na základe rizikovosti zariadení. Za najrizikovejšie z hľadiska možného ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci ako aj počtu spôsobených  závažných pracovných úrazov sú najmä:
- el. zariadenia  vo všeobecnosti,
-  strojné zariadenia,
-  výťahy,
-  osobné ochranné prostriedky,
-  tlakové zariadenia,
-  plynové zariadenia.

Z hľadiska bližšej špecifikácie sa jedná predovšetkým o elektrické zariadenia, brúsky, píly, lisy mechanické a hydraulické, nožnice mechanické a hydraulické, kovoobrábacie, drevoobrábacie a tlakové stroje vo všeobecnosti, potravinárske stroje, stavebné stroje, dopravníky a transportné zariadenia,  samohybné stroje, stroje používané v živočíšnej výrobe, vzduchotechnické zariadenia, zariadenia na zváranie a rezanie plameňom, zariadenia používané pri zemných prácach, zariadenia používané pri prácach vo výškach, osobné ochranné pomôcky bližšie nešpecifikované.


6. Zásady hodnotenia rizík

Vychádzajúc zo skutočnosti, že prostredníctvom inšpekcie práce sa presadzuje ochrana zamestnancov pri práci, je pozornosť venovaná predovšetkým posúdeniu rizika výrobkov a zariadení vyžívaných vo vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ.

Cieľom inšpekcie práce je posúdiť, či zamestnávateľ identifikoval a vyhodnotil riziká ohrozujúce bezpečnosť a zdravie zamestnancov a zároveň kontrolovať  realizáciu potrebných prijatých  opatrení. Pri kontrole realizovanej prevencie rizík zo strany zamestnávateľa sa preveruje, či zamestnávateľ  zohľadnil vplyvy techniky, organizácie práce, pracovných podmienok, sociálnych vzťahov a vplyvu životného prostredia na pracovisko.


7. Spolupráca

Zamestnanci sústavy NIP v rámci medzinárodnej spolupráce aktívne pracujú v nasledovných pracovných skupinách:
- pracovná skupina Výboru vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) – inšpekcia práce v strojárenstve (MACHEX) so sídlom v Luxemburgu,
- pracovná skupina RKS-UNMS zameraná na otázky a problémy s trhovým dohľadom,
- príslušné orgány, ktoré pripomienkujú - revidujú nové harmonizačné, či iné právne predpisy (UNMS  SR) a i.

 8. Obdobie

Obdobie: rok 2017

Vyhodnotenie bude v rámci Správy o stave ochrany práce, ktorá sa v sústave inšpekcie  práce spracúva za ročné obdobie.      


 9. Informovanie

Informovanie odbornej verejnosti, ktorej sa problematika trhového dohľadu dotýka, prebieha formou poradenstva zo strany orgánov inšpekcie práce v rámci bežných výkonov inšpekcie práce u zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi a poradenstva na základe požiadavky vyššie spomínaných fyzických a právnických osôb.


Kontaktné miesto:     Kontaktná osoba:
Národný inšpektorát práce    Ing. František Blažek
Masarykova 10                  frantisek.blazek@ip.gov.sk                                              
040 01 Košice

 

Spracoval: Ing. František Blažek
 

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Trhovy dohlad 2017 Trhovy dohlad 2017Trhový dohľad213 KB16.01.2017 08:18