Hlavná stránka > Činnosť > Podmienky vydávania osvedčení a oprávnení > Podmienky pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
Podmienky pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
Aktualizované: 25.07.2017 09:38

Pre získanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce (ďalej „VaVZ“) je v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“) žiadateľ o vydanie oprávnenia na VaVZ (skupina 01 – 10) povinný na Národný inšpektorát práce predložiť:

1.  žiadosť o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie

• v žiadosti o vydanie oprávnenia fyzická osoba uvedie:

a)  meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,

b)  osobné údaje odborného zástupcu, ak je určený podľa § 27 ods. 4 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.,

c)  osobné údaje školiteľa,

d)  činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie.

• v žiadosti o vydanie oprávnenia právnická osoba uvedie:

a)  názov, sídlo a právnu formu,

b)  osobné údaje štatutárneho orgánu,

c)  osobné údaje odborného zástupcu,

d)  osobné údaje školiteľa,

e)  činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie,

2.  výpis zo živnostenského registra (nie starší ako 3 mesiace), ak je žiadateľom fyzická osoba v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.,

3.  ak je žiadateľom fyzická osoba, doklad o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie na VaVZ (odborné spôsobilosti pre jednotlivé skupiny sú uvedené v prílohe č. 2a „zákona č. 124/2006 Z. z.),

4.  ak je žiadateľom fyzická osoba, ktorá sama nedisponuje odbornou spôsobilosťou, alebo právnická osoba, musí žiadateľ určiť odborného zástupcu, ktorý disponuje dokladom o odbornej spôsobilosti podľa prílohy č. 2a zákona č. 124/2006 Z. z. (nemôže túto činnosť vykonávať pre inú fyzickú alebo právnickú osobu),

5.  pracovnú zmluvu s odborným zástupcom,

6.  doklad o odbornej spôsobilosti školiteľa (odborné spôsobilosti pre jednotlivé skupiny sú uvedené v prílohe č. 2a zákona č. 124/2006 Z. z.),

7.  potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy (uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade, v preukaze alebo v osvedčení), pri osvedčeniach autorizovaného bezpečnostného technika (ďalej „ABT“) musí byť doložené samostatné potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy s uvedením dátumu jej vykonania (nepostačuje potvrdenie na zadnej strane dokladu),

8.  lekársky posudok (dôležitý je obsah lekárskeho posudku, vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe 3c zákona č. 355/2007 Z. z. od 01. 08. 2014) potvrdzujúci zdravotnú spôsobilosť odborného zástupcu a školiteľa vo vzťahu k práci v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 39f zákona č. 124/2006 Z. z. (nevzťahuje sa na ABT),

9.  doklad o lektorskej spôsobilosti školiteľa - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného lektorského kurzu vydané vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania alebo iný doklad o absolvovaní pedagogického štúdia. Uznáva sa aj andragogické minimum pre lektorov, resp. iný doklad vydaný akreditovaným subjektom,

10.       doklad o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe odborného zástupcu a školiteľa trvajúcej najmenej 3 roky v predchádzajúcich siedmich rokoch (požiadavky na odbornú prax pre jednotlivé skupiny sú uvedené v prílohe č. 2a zákona č. 124/2006 Z. z.),

• v doklade o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe je potrebné uviesť:

a)  meno a priezvisko odborného zástupcu, resp. školiteľa,

b)  dobu výkonu odbornej činnosti (od – do), podľa druhu žiadaného oprávnenia na výchovu a vzdelávanie,

c)  rozsah vykonávanej odbornej činnosti (napr. uvedenie druhu a skupiny  technických zariadení, uvedenie druhov motorových vozíkov a pod.),

d)  spôsob výkonu prác (pracovnoprávny vzťah alebo dodávateľský spôsob).

Doklad (potvrdenie) o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe musí byť vydaný zamestnávateľom alebo odberateľom služieb pri dodávateľskom spôsobe výkonu jeho služieb (u fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom). Oprávnenosť subjektu na výkon predmetnej činnosti sa preveruje prostredníctvom obchodného registra, resp. živnostenského registra. Predmetný doklad musí byť potvrdený a podpísaný štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo odberateľa služieb s uvedením miesta a dátumu. V prípade, ak je podpísané osobou oprávnenou zastupovať zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch, je potrebné doložiť príslušné splnomocnenie na tieto úkony.

11. vyhlásenie o materiálno-technickom zabezpečení (ďalej „MTZ“),

• Vyhlásenie o MTZ ako samostatný doklad obsahuje zoznam materiálno-technického vybavenia žiadateľa, ktoré bude používané pri realizovaní VaVZ. Uvedený doklad musí byť podpísaný žiadateľom s uvedením miesta a dátumu. Vo vyhlásení o MTZ žiadateľ deklaruje spôsob zabezpečenia priestoru pre teoretickú časť výchovno-vzdelávacej aktivity a spôsob zabezpečenia priestoru pre praktickú časť výchovno-vzdelávacej aktivity (ak je praktická časť súčasťou výchovno-vzdelávacej aktivity). Pri praktickej časti VaVZ žiadateľ deklaruje spôsob zabezpečenia pracovného prostriedku VaVZ.

• MTZ ďalej obsahuje zoznam didaktických pomôcok, spôsob prístupu k technickým normám a pri meracích prístrojoch sa uvádza ich presný názov a ich výrobné číslo a deklaruje sa spôsob ich zabezpečenia (vlastné, v prenájme).

12. vzorový projekt, ktorý obsahuje:

• názov výchovnej a vzdelávacej aktivity v súlade s činnosťou, na ktorú sa oprávnenie na výchovu a vzdelávanie požaduje,

• cieľ výchovy a vzdelávania,

• požadované ukončené vzdelanie na zaradenie uchádzača do výchovnej a vzdelávacej aktivity a splnenie ďalších podmienok na vydanie osvedčenia, preukazu a písomného dokladu (§ 16 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.),

• formy a metódy vzdelávania,

• učebný plán so stanoveným počtom hodín (60 minútových),

• učebnú osnovu,

• zoznam školiteľov pre jednotlivé témy,

• spôsob záverečného overenia vedomostí,

• zloženie skúšobnej komisie,

• formu ukončenia výchovno-vzdelávacej aktivity,

• písomný záznam o priebehu záverečného overovania vedomostí,

• vedenie záznamovej knihy.

13.  správny poplatok v hodnote 82,50 EUR.

Predložené doklady slúžiace na preukázanie odbornej, lektorskej spôsobilosti a iné požadované doklady predkladané žiadateľom musia byť vo forme originálu alebo osvedčenej kópie dokladu.

Spôsob úhrady správneho poplatku je uvedený na internetovej stránke národného inšpektorátu práce v časti: Hlavné menu, Správne poplatky: http://www.nip.sk/?id_af=491&ins=nip.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa odbornej spôsobilosti a odbornej praxe odborných zástupcov a školiteľov na môžete formou e-mailu: michal.hornak@ip.gov.sk alebo telefonickou formou: 055/ 7979 919 obrátiť na Ing. Michala Horňaka, zamestnanca oddelenia BOZP odboru inšpekcie práce.