Hlavná stránka > Legislatíva > Legislatíva SK > Iné
Iné
Aktualizované: 27.05.2015 14:37

Iné vybrané právne predpisy:

  • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
  • Zákon č. 461/2003 Z z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
  • Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejňovaním právnych predpisov v ich aktuálnom znení sa zaoberajú špecializované internetové stránky:

http://www.zbierka.sk, http://www.slov-lex.sk.