Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > Focal Point (Národné kontaktné miesto)
Focal Point (Národné kontaktné miesto)
Aktualizované: 26.10.2015 15:50

V negociačnom období Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie, rozhodnutím ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 30. mája 2003,  bolo založené Národné kontaktné miesto, tzv. Focal Point (FOP) na Národnom inšpektoráte práce pre stálu komunikáciu a spoluprácu s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so sídlom v Bilbao.

Jednou z hlavných úloh FOP je presadzovanie cieľov a úloh agentúry pre šírenie osvety a povedomia o základoch BOZP v Slovenskej republike. Má sídlo v Košiciach a odtiaľ sa v súčasnosti zhromažďujú, pripravujú a koordinujú aktivity pod záštitou agentúry a taktiež rôzne aktivity týkajúce sa BOZP pod réžiou FOP.

FOP je neoddeliteľnou súčasťou komunikačnej siete Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorej činnosť vychádza zo zásad tripartity. Táto agentúra povzbudzuje sociálny dialóg na úrovni strategického rozhodovania a operačnej siete, riadi sa rozhodnutiami správnej rady. Tak ako agentúra komunikuje so zástupcami operačnej siete na európskej úrovni, tak aj FOP komunikuje na vnútroštátnej úrovni s operačnou sieťou tzv. “Národnou sieťou BOZP“.Európska agentúra pre BOZP

Európsku agentúru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), ktorú zriadila v španielskom meste Bilbao Európska únia v roku 1996, je hlavným kontaktným miestom pre otázky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Cieľom EU-OSHA je byť ústredným poskytovateľom týchto informácií a zabezpečiť, aby boli užitočné pre všetkých užívateľov bez ohľadu na veľkosť podniku alebo odvetvie činnosti. Hlavnou úlohou je prispievať k skvalitneniu pracovného života v Európskej únii. EU-OSHA

 

  • spolupracuje s vládami, zamestnávateľmi a zamestnancami a podporuje kultúru prevencie rizika,
  • analyzuje výsledky najnovšieho vedeckého výskumu a štatistiky týkajúce sa rizík na pracovisku,
  • nové a vznikajúce riziká pomáha agentúre predvídať Európske observatórium rizík,
  • určuje a sprostredkúva informácie, osvedčené postupy a poradenstvo širokej palete skupín, akými sú sociálni partneri – federácie zamestnávateľov a odborové zväzy.


Hlavnou činnosťou zameranou na šírenie informácií je Kampaň za zdravé pracoviská, ktorá sa každé dva roky zameriava na inú tému.


Agentúra EU-OSHA je kľúčovou súčasťou Stratégie Spoločenstva na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci 2007 – 2012, ktorej cieľom je znížiť počet pracovných úrazov v EÚ o štvrtinu a znížiť počet chorôb z povolania.


Bližšie informácie nájdete na stránke http://osha.europa.eu/