Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Aktualizované: 20.10.2017 14:36

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najväčším podujatím, zameraným na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Mimoriadne previerky „ŠKRTIČ“
Aktualizované: 29.09.2017 11:01

V mesiacoch september a október 2017 prebieha celoslovenská mimoriadna previerka s pracovným názvom „Škrtič IV“, v rámci ktorej sa inšpektori práce zameriavajú na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia.


Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave v roku 2016
Aktualizované: 28.03.2017 10:25

Inšpekcia práce Slovenskej republiky vykonáva každoročne v zmysle celoročnej úlohy kontrolu dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách a v dopravných podnikoch v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v platnom znení.
V roku 2016 bolo inšpektormi práce skontrolovaných spolu na pracoviskách a pozemných komunikáciách 10 122 vodičov. V počte skontrolovaných dní vodičov (záznamové listy a počty dní stiahnutých z digitálnych tachografov) to predstavuje 308 602 dní, čo je 122,5 % z celkového plánovaného počtu skontrolovaných dní vodičov pre rok 2016 (252 000 pracovných dní vodičov).


Inšpekcia práce v jadrovej energetike za rok 2016
Aktualizované: 16.03.2017 09:45

Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) na pracoviskách jadrového zariadenia vykonáva na celom území Slovenskej republiky Inšpektorát práce Nitra.   
Cieľom inšpekcie práce bola kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike. Zameraním bola kontrola stavu BOZP pri príprave a realizácii nových objektov, počas prác vykonávaných pri generálnych opravách jednotlivých blokov atómových elektrární, plnenie povinností zamestnávateľov a zamestnancov na pracoviskách jadrových zariadení a účasť na kolaudáciách pri uvádzaní nových objektov a zariadení do prevádzky.
 


Zákonné obmedzenia týkajúce sa maloobchodného predaja počas vianočných sviatkov a Nového roka
Aktualizované: 22.12.2016 15:33

             Zamestnávatelia počas Vianoc a Nového roka v zmysle ustanovenia § 94 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej Zákonníka práce) v dňoch 24. decembra po 12.00 hodine, 25. decembra a 1. januára nesmú zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len "maloobchodný predaj").


Mimoriadne previerky zamerané na kontrolu taxislužieb
Aktualizované: 21.12.2016 10:38

V období od 07.11.2016 do 11.11.2016 vykonali inšpektori práce mimoriadne previerky zamerané na kontrolu vodičov a prevádzkovateľov taxislužieb. Cieľom previerok bolo preveriť plnenie povinností zamestnávateľa pri zabezpečovaní prevažujúceho predmetu svojej činnosti najmä zamestnancami v pracovnom pomere a odhaľovať zakrývanie závislej práce inými druhmi právnych vzťahov. Zároveň bola predmetom previerok aj kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 82/2005 Z. z.“) ako aj dodržiavanie povinnosti zamestnávateľa v záujme zabezpečenia BOZP zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti a na ich vek a zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch.

 


Udelenie osvedčení (certifikátov) „Bezpečný podnik“ v roku 2016
Aktualizované: 18.11.2016 15:05

Na XXIX. medzinárodnej konferencii „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“, ktorá sa konala v hoteli Patria na Štrbskom Plese boli dňa 14. 11. 2016 slávnostným spôsobom odovzdané osvedčenia (certifikáty) „Bezpečný podnik“.
Spoločnosti, ktoré splnili náročné kritériá uvedeného programu si tieto významné ocenenia prevzali z rúk štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Mgr. Branislava Ondruša.
Subjekty, ktoré splnili stanovené podmienky sú nasledovné:
• ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o., Martin
• Honeywell Safety Products Partizanske s. r. o., Partizánske
• SVAMANIA, s.r.o., Myjava
• Gabor spol. sr.o., Bánovce nad Bebravou
• SLOVNAFT, a.s., Bratislava


Kontroly zájazdových a diaľkových autobusov
Aktualizované: 20.10.2016 07:21

V období  od 1. júna 2016 do 31. augusta 2016 sa inšpekcia práce v rámci kontrol sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách zamerala najmä na kontrolu zájazdových a diaľkových autobusov. Cieľom týchto kontrol  bolo predovšetkým preveriť dodržiavanie pracovných podmienok v cestnej doprave vodičmi autobusov ustanovených zákonom č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave. Kontroly sa vykonávali na pozemných komunikáciách, autobusových staniciach a na stanovištiach odchodov zájazdových autobusov, pričom v rámci kontrol vykonávali inšpektori práce aj poradenstvo z tejto oblasti.


Zasadnutie SLIC v rámci Predsedníctva SR v Rade EÚ
Aktualizované: 17.10.2016 09:58

V rámci aktivít Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ sa v dňoch 9. – 10. novembra 2016 uskutoční vo Vysokých Tatrách 71. zasadnutie Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC).
Národný inšpektorát práce pripravil program tematického dňa  zasadnutia, ktorého témou  je starnúca pracovná sila a zmeny na trhu práce – úloha inšpekcie práce. Táto téma korešponduje s ústrednou témou kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Jej zástupkyňa, Katalin Sas, vystúpi s témou Legislatíva a politika Európskej únie vo vzťahu k starnúcej pracovnej sile.


Upozornenie na nebezpečný výrobok LPG fľaše
Aktualizované: 10.10.2016 09:50

Národný inšpektorát práce upozorňuje, že na trh boli uvedené nebezpečné fľaše na LPG (5 kg a 10 kg). Ide o prenosné fľaše na LPG (typ výrobku Compolite CS) vyrobené z plastu vystuženého sklenenými vláknami. Podľa výsledkov testov tieto predstavujú vážne a neakceptovateľné riziko vzniku požiaru a zranenia osôb. Tieto prenosné nádoby môžu náhle explodovať po 3 – 4 minútach v prípade, že sú vystavené ohňu. pri používaní týchto fliaš bolo zaznamenaných 6 udalosti a z nich jedna skončila fatálne (smrťou).


Seminár „Bezpečnosť v poľnohospodárstve“
Aktualizované: 02.05.2016 07:50

Dňa 27. apríla 2016 sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, pri príležitosti Svetového dňa BOZP, uskutočnil ďalší, v poradí už štvrtý seminár Národného inšpektorátu práce z cyklu „Inšpekcia práce - strašiak alebo poradca“.

Seminár, s názvom „Bezpečnosť v poľnohospodárstve“, bol svojimi prednáškami orientovaný na odvetvie poľnohospodárstva z dôvodu, že toto odvetvie patrí dlhodobo k oblastiam s vysokou mierou výskytu pracovných úrazov, často so závažnými a trvalými následkami ako aj s finančnými dopadmi pre zamestnávateľov.


Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Aktualizované: 22.04.2016 10:32
Z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce sa každoročne od roku 2003 oslavuje 28. apríl ako Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jeho cieľom je zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na nové trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a na význam dodržiavania predpisov v oblasti ochrany práce, ktoré sú základným predpokladom pri prevencii úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania.  V tomto roku sa medzinárodné iniciatívy nesú pod názvom „Stres na pracovisku: kolektívna výzva“.

Seminár „Bezpečnosť v poľnohospodárstve“
Aktualizované: 07.04.2016 11:54

Národný inšpektorát práce organizuje odborný seminár s názvom „Bezpečnosť v poľnohospodárstve“, s podtitulom „Inšpekcia práce – strašiak alebo poradca?“, ktorý sa uskutoční 27. apríla 2016 v Kongresovom centre - Študentský domov Antona Bernoláka, SPÚ, v Nitre.
Seminár je orientovaný na odvetvie poľnohospodárstva v Slovenskej republike, ktoré patrí dlhodobo k oblastiam s vysokou mierou výskytu pracovných úrazov, často so závažnými a trvalými následkami a s finančnými dopadmi pre zamestnávateľov.


Minister ocenil prácu zamestnancov rezortu
Aktualizované: 25.02.2016 08:55

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti, ktorý bol vyhlásený v novembri 2007 na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a ktorý si pripomíname od roku 2009, aj v tomto roku udelilo rezortné vyznamenania za mimoriadne zásluhy, prínos a výsledky v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny všetkým tým, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju sociálnej spravodlivosti a sociálnej politiky na Slovensku.


Previerky zamerané na zaistenie BOZP v poľnohospodárstve
Aktualizované: 08.02.2016 09:35

Inšpektoráty práce v období január až október 2015 sa v rámci realizácie celoslovenskej úlohy zamerali na kontrolu podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia v oblasti rastlinnej, živočíšnej alebo zmiešanej výroby. Cieľom kontrol bolo overiť dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP). Kontrola bola zameraná hlavne na bezpečnosť prevádzkových budov a objektov, vyhradených technických zariadení (ďalej VTZ), odbornú spôsobilosť pri činnostiach poľnohospodárskych strojov a technologických zariadení a činnosť bezpečnostnotechnickej služby (ďalej BTS).


Vývoj kontrol nelegálneho zamestnávania
Aktualizované: 02.02.2016 08:57
V prílohe nájdete krátku správu o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za roky 2012 až 2015. Informácie uvedené v správe vychádzajú z výsledkov kontrolnej činnosti realizovanej v sledovanom období inšpektorátmi práce, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Zistenia za rok 2015 sú prezentované v porovnaní s výsledkami činnosti v predmetnej oblasti za predchádzajúce tri kalendárne roky.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha.pdf Priloha.pdfSpráva o potieraní NZ za roky 2012 - 2015459 KB17.03.2016 16:55
Celoslovenské kontroly inšpekcie práce v roku 2016
Aktualizované: 21.01.2016 14:49

Plán hlavných úloh Národného inšpektorátu práce na príslušný kalendárny rok zohľadňuje priority inšpekcie práce, ktorými sú odvetvia so zvýšenou mierou úrazovosti a rizika a činnosti vyžadujúce vysokú úroveň odbornosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP). Pri zostavovaní plánu celoslovenských kontrol BOZP sa berú do úvahy aj medzinárodné trendy v oblasti BOZP a záväzky vyplývajúce pre Slovensko z členstva v EÚ. V oblasti pracovnoprávnych vzťahov ostáva naďalej hlavnou prioritou potieranie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a tie oblasti, na ktoré smerovalo v predchádzajúcom období najviac podnetov na porušovanie povinností zo strany zamestnávateľov.


Previerky zamerané na kontrolu kariet bezpečnostných údajov
Aktualizované: 21.01.2016 14:41

Inšpektoráty práce sa v období marec až november 2015 v rámci realizácie celoslovenskej úlohy zamerali na kontrolu bezpečnosti a ochrany zdravia pri činnostiach, pri ktorých zamestnanci prichádzajú do styku s chemickými faktormi. Cieľom bolo zistiť, či zamestnanci, ktorí pri svojej práci prichádzajú do kontaktu s chemickými látkami dostávajú potrebné informácie o vlastnostiach chemických látok a zmesí a o bezpečnom zaobchádzaní s nimi. Hlavným zdrojom týchto informácií sú karty bezpečnostných údajov (ďalej KBÚ) – úloha bola bližšie zameraná na kontrolu ich obsahu a formy (v súlade s nariadením REACH a nariadením CLP), na kontrolu ich aktualizácií a dostupnosti KBÚ pre zamestnancov u zamestnávateľa.


Správa z celoslovenskej previerky zameranej na diskrimináciu
Aktualizované: 18.01.2016 10:29

V priebehu roka 2015 zrealizovali inšpektoráty práce celoslovenskú previerku zameranú na diskrimináciu a rodovú rovnosť v pracovnoprávnych vzťahoch. Inšpektori práce sa v rámci kontrol okrem dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania zamerali aj na dodržiavanie zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľmi vo vzťahu k zamestnancom vykonávajúcim rizikové práce a na dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.


Previerky zamerané na pracovné podmienky cudzincov
Aktualizované: 15.01.2016 15:12

Zo strany inšpektorátov práce boli v priebehu roka 2015 realizované previerky zamerané na kontrolu dodržiavania pracovných podmienok zamestnávaných cudzincov.


Odborná prax pre vydávanie osvedčení a preukazov
Aktualizované: 23.12.2015 08:39

Zamestnávateľ zaraďuje zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, ich schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Za zodpovedajúce vzdelanie žiadateľa o vydanie osvedčenia alebo preukazu sa považuje vzdelanie nevyhnutné k výkonu pracovnej činnosti, v príslušnej odbornosti, v ktorej žiadateľ žiada vydať osvedčenie alebo preukaz.


Mimoriadne previerky v obchodných reťazcoch
Aktualizované: 14.12.2015 09:01

V mesiacoch december 2015 až február 2016 prebehne mimoriadna celoslovenská úloha počas ktorej sa inšpektoráty práce zamerajú na kontrolu niektorých povinností zamestnávateľa voči zamestnancom pracujúcim na základe uzatvoreného pracovného pomeru ale i zamestnancom pracujúcim na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  


Udelenie osvedčení (certifikátov) „Bezpečný podnik“ v roku 2015
Aktualizované: 25.11.2015 08:22

Na medzinárodnej konferencii „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“, ktorá sa konala v hoteli Patria na Štrbskom Plese boli dňa 18. 11. 2015 slávnostným spôsobom odovzdané certifikáty „Bezpečný podnik“.


Školiteľ základných pravidiel poskytovania prvej pomoci
Aktualizované: 09.11.2015 09:41

Národný inšpektorát práce vydáva v zmysle § 27 ods. 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.") oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce. Podmienky pre vydanie predmetných oprávnení sú uvedené v § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. a vo vyhláške č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“).  Vo vyhláške č. 356/2007 Z. z. je pri osobitných požiadavkách na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti niektorých skupín uvedená téma zameraná na základné pravidlá poskytovania prvej pomoci. Z dôvodu zmeny zákona č. 124/2006 Z. z. platnej od 1.7.2015 a nejednoznačného výkladu vyhlášky č. 356/2007 Z. z. v tomto bode uvádza Národný inšpektorát práce ako správny orgán vo veci vydávania oprávnení na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce nasledujúce stanovisko:


Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Aktualizované: 19.10.2015 12:49
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najväčším podujatím svojho druhu, zameraným na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Koná sa každoročne počas 43 – eho kalendárneho týždňa roku. Jeho cieľom je prispievať k zlepšovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách Európy. Toho roku bude prebiehať v termíne od 19. do 23. októbra a na európskej úrovni ho koordinuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej „EU-OSHA“). Realizáciu podujatí a činností na národných úrovniach zabezpečujú partneri agentúry v 28 členských štátoch EÚ i mimo nej.

Medzinárodná kontrola sociálnej legislatívy v doprave
Aktualizované: 05.10.2015 11:11
V dňoch 23. – 25. septembra 2015 sa v Žilinskom kraji konala medzinárodná kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave na pozemných komunikáciách za účasti 4 krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko. Povinnosť vykonávania spoločných kontrolných akcií vyplýva z článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES.

Mimoriadne previerky „ŠKRTIČ“
Aktualizované: 07.09.2015 10:37
Národný inšpektorát práce (ďalej len "NIP") v zmysle národného programu aktívneho starnutia naplánoval mimoriadne previerky s pracovným názvom „ŠKRTIČ“, zamerané na kontrolu povinností vyplývajúcich zo zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave v 1. polroku 2015
Aktualizované: 24.08.2015 11:24
Inšpekcia práce Slovenskej republiky vykonáva každoročne v zmysle celoročnej úlohy kontrolu dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách a v dopravných podnikoch v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v platnom znení. Podľa požiadaviek EÚ je potrebné v roku 2015 vykonať v SR spolu 252 000 kontrol pracovných dní vodičov na pracoviskách a pozemných komunikáciách. Na jednotlivé inšpektoráty práce pripadá skontrolovať najmenej 31 500 pracovných dní vodičov (vyhodnotených zo záznamových listov, pri digitálnych záznamových zariadeniach z elektronických záznamov z kariet vodičov resp. tlačových výstupov). Samotný výkon inšpekcie práce pozostáva z vykonávania kontrol na pracoviskách a v súčinnosti s príslušníkmi policajného zboru aj na pozemných komunikáciách bez rozdielu štátu, v ktorom bolo motorové vozidlo evidované a bez rozdielu štátnej príslušnosti vodiča. V rámci previerkovej činnosti je inšpektormi práce zároveň poskytovaná aj poradenská činnosť priamo na pracoviskách a kontrolovaným vodičom pri kontrole na pozemných komunikáciách, ale aj na inšpektoráte práce osobným stykom, resp. formou telefonickej alebo písomnej odpovede na položené otázky.

Kontrola dodržiavania BOZP pri manipulácii s materiálom a pri jeho skladovaní
Aktualizované: 13.08.2015 10:09
Cieľom tejto mimoriadnej úlohy bolo zlepšenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) v subjektoch vykonávajúcich skladovanie materiálov. Úloha bola realizovaná vo všetkých krajoch celkom 81 inšpektormi práce v stanovenom termíne od 22. 06. 2015 do 30. 06. 2015.

Inšpektori práce zahájili kontrolu vodičov autobusov
Aktualizované: 03.06.2015 13:50
Inšpektori práce v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky v priebehu letných mesiacov (jún až august) preverujú na území celého Slovenska dodržiavanie pracovných podmienok v cestnej doprave vodičmi autobusov ustanovených zákonom č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave.

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Aktualizované: 15.05.2015 15:43
Dňa 12. mája 2015 bola Národnou radou Slovenskej Republiky schválená novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Veľtrh práce – Job Expo 2015
Aktualizované: 30.04.2015 10:45
V dňoch 29. - 30. apríla 2015 sa pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky, Róberta Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Jána Richtera, uskutočnil veľtrh práce Job Expo 2015 a medzinárodná burza práce European Job Days 2015, ktoré organizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre.

Seminár „Bezpečnosť v stavebníctve“
Aktualizované: 27.04.2015 09:49
Dňa 23. apríla 2015 sa v Hoteli Slovakia v Žiline stretli odborníci z jedného z najrizikovejších odvetví - stavebníctva, aby diskutovali na tému „Bezpečnosť v stavebníctve“ na rovnomennom seminári organizovanom Národným inšpektorátom práce (ďalej len „NIP“).

Aktivity inšpektorátov práce pri príležitosti svetového dňa BOZP
Aktualizované: 24.04.2015 14:19
Pri príležitosti svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým je 28. apríl 2015 a ktorého cieľom je zdôrazniť myšlienku prevencie úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania, organizujú inšpektoráty práce v jednotlivých krajoch nižšie uvedené aktivity. Počas dní otvorených dverí, ktoré budú na uvedených inšpektorátoch práce, bude poskytované bezplatné poradenstvo odbornej i laickej verejnosti, ktorá bude mať možnosť komunikovať s odborníkmi na témy, či už z oblasti prevencie alebo riešenia problémov a odpovedí na otázky týkajúce sa rôznorodej problematiky v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Okrem iného budú organizované besedy a prednášky pre študentov na nižšie uvedené témy, ako aj publikované odborné články v rôznych periodikách.

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Aktualizované: 24.04.2015 10:56
28. apríl je každoročne Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce (ILO) sa od roku 2003 oslavuje tento deň ako Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jeho cieľom je dostať do popredia odbornej aj laickej verejnosti myšlienku prevencie úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania, a to prostredníctvom sociálneho dialógu a tripartity.

Vyhodnotenie Európskej inšpekčnej kampane SLIC 2014 zameranej na prevenciu pošmyknutí, zakopnutí a pádov na rovine
Aktualizované: 01.04.2015 10:07
Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) sa rozhodol v roku 2014 realizovať celoeurópsku inšpekčnú kampaň zameranú na prevenciu pošmyknutí, zakopnutí a pádov na rovine. Na uvedenej kampani participovalo 26 členských štátov EÚ vrátane Slovenska.

Inšpektoráty práce vykonali v rámci tejto kampane 221 inšpekcií práce, ktoré boli realizované v troch vybraných cieľových skupinách/sektoroch: výroba potravín/spracovanie potravín, zdravotníctvo a maloobchod, veľkoobchod/skladovanie.

Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave v roku 2014
Aktualizované: 01.04.2015 10:07
Inšpekcia práce Slovenskej republiky vykonáva každoročne v zmysle celoročnej úlohy kontrolu dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách a v dopravných podnikoch v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v platnom znení. V roku 2014 bolo potrebné vykonať na území Slovenska spolu 252 000 kontrol pracovných dní vodičov (zo záznamových listov pri analógových záznamových zariadeniach a elektronických záznamov z kariet vodičov pri digitálnych záznamových zariadeniach).

Oznámenie o neplatnosti oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania
Aktualizované: 30.03.2015 11:25
Národný inšpektorát práce oznamuje, že oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov, ev. č.: VVZ-0399/11-01.1, vydané Národným inšpektorátom práce dňa 16. 12. 2011 pre právnickú osobu SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Volgogradská 88, 080 01 Prešov, stratilo platnosť dňom 23 .03. 2015.

Uznanie za najlepšie riadenie psychosociálnych rizík v kategórii oficiálny partner kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“
Aktualizované: 23.03.2015 15:37
V dňoch 5. – 6. marca 2015 sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie oficiálnych partnerov európskej kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“. Toto podujatie, ktorému predsedali európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen a riaditeľka Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „EU-OSHA“) Christa Sedlatschek, bolo zamerané na referenčné porovnávanie a výmenu osvedčených postupov a skúseností partnerov v rámci kampane zameranej na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Inšpekcia práce zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP v malých podnikoch
Aktualizované: 06.02.2015 12:18
Do plánu NIP na rok 2014 bola zahrnutá celoslovenská previerka zameraná na kontrolu dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia (ďalej len BOZP) v malých podnikoch, zamestnávajúcich do 49 zamestnancov. Inšpektoráty práce vykonali v rámci previerky s týmto obsahovým zameraním spolu 175 inšpekcií práce. Pri previerkach zistili v zamestnávateľských subjektoch spolu 1602 nedostatkov, z ktorých 100 bolo závažných. Z uvedeného počtu bolo najviac nedostatkov, až 481 zistených pri prevádzke vyhradených technických zariadení. Z toho 195 nedostatkov sa týkalo zanedbania preventívnych činností a technického stavu elektrických zariadení. Spolu 360 nedostatkov bolo zistených v oblasti riadenia BOZP, kde najčastejším zistením bolo neúplné hodnotenie nebezpečenstiev a identifikácia rizík, nedostatky v oblasti školenia zamestnancov, vo vydávaní pravidiel BOZP a vedení evidencie a technickej dokumentácie. Pri prevádzke ostatných strojov a zariadení bolo zistených spolu 216 nedostatkov, najviac pri prevádzke drevoobrábacích a kovoobrábacích strojov spolu 77 nedostatkov a 68 pri prevádzke motorových vozíkov. Spolu bolo v rámci previerok s týmto zameraním navrhnutých 31 postihov v celkovej výške 35 500 eur. Súčasťou výkonu inšpekcie práce bola aj kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, pri ktorej bolo skontrolovaných 830 osôb a v dvoch zamestnávateľských subjektoch zistené 3 prípady nelegálneho zamestnávania. Za tieto zistenia boli navrhnuté postihy v celkovej výške 9 000 eur. Pri výkone inšpekcie práce bola zo strany inšpektorov práce vo zvýšenej miere vykonávaná poradenská činnosť v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov s cieľom zvýšiť právne vedomie nielen zamestnávateľov, ale aj zamestnancov.
Upozornenie pre osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie
Aktualizované: 16.01.2015 09:51
Národný inšpektorát (ďalej len NIP) práce upozorňuje osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie na dodržiavanie povinností podľa § 27 ods. 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o BOZP), a to okrem iného spĺňať pri výchove a vzdelávaní podmienky ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vykonávať výchovu a vzdelávanie v súlade so schváleným vzorovým projektom výchovy a vzdelávania, ako aj na povinnosť postupovať pri výchove a vzdelávaní prednostne podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov a takýto postup preukázať inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie práce, ktorý dozoruje plnenie povinností podľa § 27 ods. 13 zákona o BOZP. Inak povedané, tam kde sa pôvodne schválený vzorový projekt dostane do rozporu s aktuálnou právnou úpravou, je oprávnená osoba povinná postupovať v súlade s aktuálnou právnou úpravou a v súlade s ňou realizovať vykonávanie výchovy a vzdelávania. NIP v nadväznosti na uvedené odporúča prepracovať vzorový projekt výchovy a vzdelávania tak, aby zodpovedal platnej právnej úprave, ktorá bude mať vždy prednosť pred vzorovým projektom. Zmena vzorového projektu sa radí v zmysle § 27 ods. 13 písm. a) zákona o BOZP medzi povinnosti oprávnenej osoby, t. j. zmenu bezodkladne písomne oznámiť NIP.

Udelenie osvedčení (certifikátov) „Bezpečný podnik“
Aktualizované: 20.11.2014 16:55
Dňa 19. 11. 2014 boli na medzinárodnej konferencii Aktuálne otázky bezpečnosti práce, ktorá sa uskutočnila v hoteli Patria na Štrbskom Plese, udelené osvedčenia (certifikáty) „Bezpečný podnik“ z rúk štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Mgr. Branislava Ondruša.

Výmena inšpektorov práce s Fínskom II
Aktualizované: 10.11.2014 15:18
V dňoch 13. - 17. 10. 2014 bola recipročne realizovaná účasť fínskej strany na výmene inšpektorov práce v rámci programu vypracovaného Výborom vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), ktorý sa v tomto roku uskutočnil medzi Slovenskou republikou a Fínskom.

Výmena inšpektorov práce s Fínskom I
Aktualizované: 10.11.2014 15:07
Aj v roku 2014 sa Slovensko zapojilo do programu na výmenu inšpektorov práce medzi členskými štátmi vypracovaného Výborom vedúcich predstaviteľov inšpekcie (SLIC). Výmenný pobyt bol zrealizovaný medzi Slovenskou republikou a Fínskom. Na tejto výmene participoval odbor BOZP Ministerstva sociálnych vecí a zdravia vo Fínsku a za slovenskú stranu Národný inšpektorát práce. Stáž zo slovenskej strany prebehla v období 29. 09. - 03. 10. 2014 a bola opätovaná z fínskej strany v dňoch 13. 10. - 17. 10. 2014.

UPRAVENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Aktualizované: 10.11.2014 10:15
Národný inšpektorát práce vyhlasuje verejné obstarávanie na tovary a služby súvisiace s realizáciou národného projektu Zvyšovanie kvality poskytnutých verejných služieb vzdelávaním zamestnancov inšpekcie práce, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu ESF. Ponuky zasielajte do 15.5.2012 do 15:00. Podrobnosti nájdete v priložených súboroch.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha_1.pdf Príloha_1.pdfVýzva - ponuka FOTO279 KB04.05.2012 10:10
Prevziať súbor Príloha_2.pdf Príloha_2.pdfVýzva - ponuka LOGÁ280 KB04.05.2012 10:11
Prevziať súbor Príloha_3.pdf Príloha_3.pdfVýzva - ponuka MÉDIA277 KB02.05.2012 14:53
Prevziať súbor Príloha_4.pdf Príloha_4.pdfVýzva - ponuka NB + MULTIF. ZAR.290 KB04.05.2012 10:13
Výzva na predkladanie ponúk
Aktualizované: 10.11.2014 10:12
výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou pre učebnice a pracovné zošity na výuku anglického jazyka a slovenskoanglické a anglickoslovenské technické slovníky za účelom realizácie národného projektu financovaného pomocou Európskeho sociálneho fondu
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Oznamenie.pdf Oznamenie.pdfOznámenie o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk knihy166 KB22.01.2013 10:41
Prevziať súbor Vyzva.pdf Vyzva.pdfVýzva na predloženie ponuky knihy189 KB22.01.2013 10:42
Európsky týždeň BOZP
Aktualizované: 15.10.2014 14:17
V Európskej únii je 43. kalendárny týždeň v roku vyhlásený za Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), kedy sa vo všetkých členských štátoch konajú rôznorodé aktivity (semináre, konferencie, besedy, prednášky a iné) zo zameraním na zvýšenie pozornosti v oblasti bezpečnosti pri práci.

Vzdelávanie detí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
Aktualizované: 08.10.2014 10:51
Základné pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia môžu učitelia na základných školách priblížiť žiakom hravou, ale náučnou formou, prostredníctvom Napo príbehov.

Seminár „Zdravé pracoviská bez stresu“
Aktualizované: 03.10.2014 11:29
Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci organizovalo dňa 18. 09. 2014 v hoteli Pod Zámkom v Bojniciach seminár „Zdravé pracoviská bez stresu“. Šlo o ďalšie z podujatí na podporu rovnomennej kampane, ktorej sa Európa rozhodla venovať zvýšenú pozornosť v rokoch 2014-2015.

Nová webová platforma OSHwiki
Aktualizované: 02.10.2014 16:36
Odborníci z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a špecialisti na informačné technológie za podpory nadnárodných organizácií vytvorili novú webovú platformu OSHwiki. Jej cieľom je byť dostupným zdrojom informácií o ochrane zdravia a bezpečnosti pre komunitu z oblasti BOZP, ale aj ďalších záujemcov. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci novú platformu sprístupnila na XX. svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci dňa 25. 08. 2014 vo Frankfurte v Nemecku.

Najčastejšie chyby zamestnávateľov a ako ich nerobiť
Aktualizované: 30.09.2014 11:54
Počet priestupkov zamestnávateľov voči Zákonníku práce každoročne stúpa. Podľa zistení inšpekcie práce v roku 2013 vzrástol ich počet medziročne takmer o štvrtinu. Personálna agentúra Adecco v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Národným inšpektorátom práce predstavila príručku „Najčastejšie priestupky zamestnávateľov“, s cieľom pomôcť zamestnávateľom predchádzať opakovaným chybám z praxe.

Uvádzanie určených technických zariadení do prevádzky
Aktualizované: 20.06.2014 12:11
Dňa 23. 04. 2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Národného inšpektorátu práce a Dopravného úradu k prerokovaniu problematiky výkonu dozorných kompetencií príslušných kontrolných orgánov na technických zariadeniach definovaných vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a vyhláškou MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.

Medzinárodný veľtrh práce a rozvoja SVET PRÁCE 2014
Aktualizované: 18.06.2014 10:18
V dňoch 04. a 05. júna 2014 sa v Košickej Steel Aréne konal ďalší ročník medzinárodného veľtrhu práce a rozvoja pod názvom SVET PRÁCE 2014. Národný inšpektorát práce a inšpektorát práce Košice boli opäť súčasťou tohto podujatia v úlohe hlavných partnerov. Inšpektori práce priamo na mieste poskytovali poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odpovedali na otázky účastníkov veľtrhu. Veľká časť poradenstva bola venovaná práve pracovnej zmluve, jej náležitostiam, dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, právam a povinnostiam zamestnancov a zamestnávateľov, ako aj otázkam týkajúcim sa skončenia pracovného pomeru.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
Aktualizované: 24.03.2014 11:17
Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods.1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“), je povinná v zmysle § 16 ods. 6 zákona podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa:

a) vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa ods. 1 písm. b) zákona,
b) vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave v roku 2013
Aktualizované: 03.03.2014 14:51
Inšpekcia práce Slovenskej republiky vykonáva každoročne v zmysle celoročnej úlohy kontrolu dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách a v dopravných podnikoch v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave. V roku 2013 bolo potrebné vykonať na území Slovenska spolu 252 000 kontrol pracovných dní vodičov (zo záznamových listov pri analógových záznamových zariadeniach a elektronických záznamov z kariet vodičov pri digitálnych záznamových zariadeniach).

Minister udeľoval rezortné vyznamenania
Aktualizované: 26.02.2014 09:09
Orgány inšpekcie práce predkladajú každý rok správy o svojej činnosti. Súčasťou správ sú aj informácie z informačného systému ISOP, ktoré sú kvantitatívnymi ukazovateľmi pre hodnotenie pôsobenia inšpektorov práce.

Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov v SBS
Aktualizované: 17.02.2014 10:27
Cieľom mimoriadnej úlohy bola kontrola dodržiavania pracovnoprávnych vzťahov v zmysle ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a kontrola dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania, v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb (ďalej len „SBS“).

Európska inšpekčná kampaň 2014
Aktualizované: 17.02.2014 10:26
Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) sa rozhodol v roku 2014 realizovať celoeurópsku inšpekčnú kampaň zameranú na prevenciu pošmyknutí a zakopnutí na rovine. Na kampani bude participovať 26 členských štátov EÚ vrátane Slovenska. Výber témy kampane bol založený na štatistikách a analýzach, podľa ktorých pošmyknutia, zakopnutia a pády sú najčastejšou príčinou nehôd vo všetkých hospodárskych sektoroch, od ťažkého priemyslu až po prácu v kancelárii. Podiel takýchto prípadov je 24 % zo všetkých úrazov na pracovisku.

Kampaň Zdravé pracoviská 2014 – 2015
Aktualizované: 17.02.2014 10:14
Nadchádzajúca kampaň agentúry EU-OSHA, Zdravé pracoviská 2014 – 2015, zameraná na riadenie stresu a psychosociálnych rizík pri práci, je pripravená a oficiálne bude vyhlásená v apríli 2014. Kampaň podporujú predsedníctva Rady EÚ, Európsky parlament, Európska komisia a európski sociálni partneri a na vnútroštátnej úrovni ju koordinuje sieť národných kontaktných miest agentúry (www.healthy-workplaces.eu/fops). Jej základným cieľom je podpora riadenia pracovného stresu a psychosociálnych rizík, a teda prevencia ich výrazne negatívneho vplyvu na zamestnancov, zamestnávateľov a celú spoločnosť. V rámci kampane bude poskytnutá pomoc a poradenstvo zamestnancom a zamestnávateľom, aby títo dokázali identifikovať stres na pracovisku a účinne proti nemu bojovať. Kampaň a jej sprievodné aktivity organizované na národných úrovniach budú propagovať používanie praktických nástrojov na identifikovanie a riešenie problémov na konkrétnych pracoviskách. Na Slovensku otvoríme kampaň seminárom, na ktorý budú pozvaní zástupcovia národnej siete a väčších podnikov, od ktorých očakávame podporu pri organizovaní aktivít kampane na národnej úrovni a pomoc pri zbere príkladov dobrej praxe do súťaže vyhlásenej agentúrou v prvom roku kampane. Seminár bude organizovaný dňa 29. apríla v Košiciach, pričom presné miesto a program konania budú zverejnené mesiac vopred na webovej stránke www.nip.sk.

Previerky zamerané na kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP na zariadeniach technickej zábavnej činnosti
Aktualizované: 20.12.2013 12:34
Cieľom mimoriadnej celoslovenskej úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) na zariadeniach technickej zábavnej činnosti. Výkon inšpekcie práce bol zameraný na BOZP pri prevádzke kolotočov, lunaparkov, vrátane technických zariadení na zdvíhanie osôb počas prevádzky so zreteľom na kontrolu vyhradených technických zariadení (ďalej len VTZ) elektrických a zdvíhacích.

Previerky zamerané na kontrolu závislej práce
Aktualizované: 18.12.2013 10:44
V roku 2013 orgány inšpekcie práce vykonávali celoročné previerky zamerané na kontrolu závislej práce.

Cieľom previerok bolo overiť dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa výkonu závislej práce v zmysle jej novej definície, ktorá ustanovila zákaz jej výkonu v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu a zredukovala počet znakov závislej práce z predchádzajúcich desať na šesť znakov. Predmetom previerok bola aj kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Kontroly zamerané na uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Aktualizované: 16.12.2013 15:57
Od januára do novembra 2013 vykonávali inšpektoráty práce kontroly zamerané na dodržiavania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej len „Zákonník práce“) pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Rokovanie Výboru vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce – SLIC
Aktualizované: 02.12.2013 09:35
Dňa 15. novembra 2013 sa vo Vilniuse uskutočnila 65. schôdza Výboru vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce – SLIC, ktorej sa zúčastnil generálny riaditeľ Národného inšpektorátu prácu, Ing. Andrej Gmitter. Uvedenému stretnutiu predchádzal tematický deň pod názvom „Investície do BOZP v čase ekonomickej krízy“, cieľom ktorého bola výmena vzájomných skúseností členských štátov v tejto oblasti. Poznatky z tematického dňa:
  • v krajinách, kde dochádza k zlepšeniu ekonomickej situácie, naďalej pretrvávajú dlhodobé nepriaznivé podmienky;
  • zamestnanci, ktorí pracujú v odvetviach „šedej ekonomiky“, sú vystavovaní vyššiemu riziku, pracujú dlhšie, nemajú dostatočné prestávky na oddych, chodia do práce aj keď sú chorí, sú vystavení pasívnemu fajčeniu a pod.;
  • podniky, ktoré porušujú jeden predpis, majú tendenciu porušovať aj iné predpisy;
  • v čase ekonomickej krízy klesá počet pracovných úrazov, ale stúpa počet hlásení chorôb z povolania, a to z ekonomických dôvodov.

Udelenie osvedčení (certifikátov) „Bezpečný podnik“
Aktualizované: 21.11.2013 12:35
Program „Bezpečný podnik“ je nástrojom na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP u zamestnávateľov v Slovenskej republike. Riadiacim orgánom uvedeného programu je Riadiaca komisia a osvedčenia (certifikáty) „Bezpečný podnik“ udeľuje minister práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, JUDr. Ján Richter. Ocenené subjekty predstavujú bezpečné podniky po všetkých stránkach, t. j. nielen v zmysle zaistenia BOZP na pracovisku, ale tiež po stránke zaistenia protipožiarnej bezpečnosti a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vo veciach ochrany životného prostredia.

Vyhlásenie ku konferenciám organizovaných SSMM - L
Aktualizované: 05.11.2013 10:49
Na internetovej stránke Slovenskej spoločnosti pre manipuláciu s materiálom – logistika (SSMM – L) boli uverejnené pozvánky na odborné konferencie v oblasti zdvíhacích zariadení a manipulačnej techniky (6. – 7.11.2013, Piešťany) a v oblasti motorových vozíkov a manipulačnej techniky (20.11.2013, Piešťany). V spomenutých pozvánkach sú uvedení ako prednášajúci aj zamestnanci Národného inšpektorátu práce Ing. Jaroslav Niskáč a Ing. Ján Trcka. Národný inšpektorát práce sa dištancuje od účasti na uvedených konferenciách a uvedenie svojich zamestnancov ako prednášajúcich pod hlavičkou Národného inšpektorátu práce považuje za zavádzajúce a nekorektné voči účastníkom konferencií.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha_1.pdf Príloha_1.pdfPozvánka na konferenciu 6.-7.11.2013194 KB05.11.2013 10:23
Prevziať súbor Príloha_2.pdf Príloha_2.pdfPozvánka na konferenciu 20.11.2013388 KB05.11.2013 10:25
Školenia BOZP zamestnancov vykonávajúcich odborné činnosti
Aktualizované: 31.10.2013 09:08
V § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je upravený spôsob oboznamovania a informovania zamestnancov. Zamestnávateľ môže vykonať toto oboznamovanie buď osobne, prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. V prípade, že zamestnávateľ zabezpečuje vzdelávanie dodávateľsky, tak musí mať fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude vykonávať toto oboznamovanie oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce. Obsah a po novom aj spôsob oboznamovania závisia od konkrétnych podmienok na pracovisku a od charakteru práce, ktorú zamestnanec vykonáva, respektíve bude vykonávať.

Kontroly zájazdových a diaľkových autobusov
Aktualizované: 18.10.2013 09:40
Cieľom kontrol zameraných na kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave zájazdových a diaľkových autobusov bolo preveriť dodržiavanie pracovných podmienok v cestnej doprave vodičmi autobusov ustanovených podľa zákona č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 na pozemných komunikáciách, na stanovištiach odchodov zájazdových autobusov a autobusových staniciach, vykonávať poradenstvo a nariaďovať potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Európsky týždeň BOZP - tlačová správa
Aktualizované: 17.10.2013 13:51
Každoročne je 43. kalendárny týždeň vyhlásený za Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri tejto príležitosti sa vo všetkých krajinách Európskej únie konajú rôznorodé aktivity na podporu zvýšenia povedomia verejnosti o otázkach bezpečnosti práce. Viac informácií o Európskom týždni BOZP, ako aj sumár konkrétnych aktivít, ktoré organizujú inšpektoráty práce na podporu tejto myšlienky, nájdete v priloženej tlačovej správe.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfTlačová správa310 KB17.10.2013 13:55
Veľtrh práce SVET PRÁCE 2013
Aktualizované: 09.10.2013 15:28
V dňoch 25. a 26. septembra 2013 sa v Steel Aréne v Košiciach konal veľtrh práce pod názvom SVET PRÁCE 2013. Motívom organizácie tohto veľtrhu bolo stretnutie budúcich zamestnávateľov, študentov, nezamestnaných a inštitúcií, resp. organizácií zaoberajúcich sa rozvojom a zamestnávaním ľudí. Národný inšpektorát práce a Inšpektorát práce Košice patrili k hlavným partnerom tohto podujatia. Inšpektori práce poskytovali poradenstvo priamo na mieste, odpovedali na otázky účastníkov veľtrhu a taktiež prezentovali inšpekciu práce prostredníctvom brožúr a informačných materiálov.

Výzva pre účastníkov Medzinárodného mediálneho festivalu pre prevenciu
Aktualizované: 07.10.2013 15:21
V dňoch 25. až 27. augusta 2014 sa v rámci XX. svetového kongresu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa uskutoční vo Frankfurte nad Mohanom Medzinárodný mediálny festival pre prevenciu (IMFP). Festival ponúkne prehliadku filmov a multimediálnej produkcie z celého sveta a poskytne účastníkom príležitosť predstaviť projekty veľkej skupine vplyvných medzinárodných odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uzávierka prihlášok je do 31. januára 2014. Ceny budú udelené v rámci Svetového kongresu 2014 vo Frankfurte, ktorého organizátorom je medzinárodná organizácia ISSA. Organizátor prijíma rôzne médiá, akými sú filmy, webové výstrižky, internetová televízia, animácie, hrané a dokumentárne filmy, TV spoty, interaktívne médiá, aplikácie a webové stránky, vyrobené od januára 2010 a zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Počet zaslaných príspevkov z jedného zdroja nie je limitovaný. Všetky prihlášky musia byť podané na prihlasovacom formulári vyplnenom v niektorom z úradných jazykov Media Festivalu - angličtina, francúzština, španielčina alebo nemčina. Akceptované sú filmy vo všetkých jazykoch.

Útvary kontroly nelegálneho zamestnávania
Aktualizované: 07.10.2013 15:14
Dňom 1. 10. 2013 začali na jednotlivých inšpektorátoch práce pôsobiť útvary kontroly nelegálneho zamestnávania (ďalej len „útvar KNZ“). Tieto špecializované tímy inšpektorov práce vykonávajú inšpekciu práce obsahovo zameranú na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Tímy inšpektorov práce sú vytvorené zo skúsených odborníkov v predmetnej oblasti.

Výmenná stáž inšpektorov práce
Aktualizované: 30.09.2013 12:51
Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) podporil výmennú stáž maltských a slovenských inšpektorov práce na základe žiadosti Úradu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA), Malta a Národného inšpektorátu práce (NIP), Slovensko.

Stáž slovenských inšpektorov sa uskutočnila v dňoch 8.-14.9.2013 a bola vopred pripravená a koordinovaná oboma zúčastnenými stranami. Slovenskí špecialisti sa zúčastnili tak na plnení plánu aktivít priamo v sídle OSHA, ako aj na výkone inšpekcie práce vo vybraných spoločnostiach. Kontroly boli vykonané na staveniskách so zameraním na zdvíhacie zariadenia, vo výrobných podnikoch, závodoch na výrobu a plnenie technických plynov a v hoteloch.

OSHmail – bulletin pre vás a vašich kolegov
Aktualizované: 20.09.2013 15:07
OSHmail bulletin Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci registruje už viac ako 57 000 odberateľov. Bezplatný bulletin bezpečnosti a ochrany zdravia prináša každý mesiac aktuálne správy, informuje o podujatiach a trendoch na podporu bezpečných pracovísk, a to aj mimo krajín EÚ. Informácie poskytuje vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Pokiaľ ešte nie ste jeho odberateľmi, môžete sa na jeho odber jednoducho prihlásiť na webovej stránke https://osha.europa.eu/sk/teaser/subscribe_oshmail. Myšlienku dobrej praxe BOZP podporíte aj vtedy, ak o možnosti stať sa odberateľom budete informovať svojich kolegov.
Rekondičné pobyty
Aktualizované: 16.09.2013 09:13
V novele zákona č. 124/2006 Z. z. došlo k zmenám súvisiacim s § 11 zákona. Vzhľadom na nejasnosti týkajúce sa nebezpečných faktorov pracovného prostredia, ktoré môžu viesť k nároku na rekondičný pobyt, považuje NIP za dôležité upozorniť, že účelnosť rekondičného pobytu v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov je splnená, aj keď je zamestnanec pri práci exponovaný nadmernému hluku.
Konzultácie Európskej komisie k práci na čierno
Aktualizované: 09.09.2013 10:27
Európska komisia začala konzultácie so zástupcami odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov o možných budúcich opatreniach EÚ na prevenciu v boji proti nelegálnej práci prostredníctvom lepšej spolupráce medzi orgánmi členských štátov, ako sú inšpektoráty práce, daňové úrady a sociálne poisťovne.

Nová stratégia BOZP
Aktualizované: 09.09.2013 10:13
Dňa 10. júla 2013 Vláda SR schválila uznesením č. 391/2013 materiál s názvom Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a program jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020. Komplexný materiál je prístupný na internetovej stránke http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22602.

Poskytovanie prestávky v práci zamestnancovi na pracovnej ceste
Aktualizované: 09.09.2013 09:43
Poskytovanie prestávok v práci upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v § 91, kde ustanovuje, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako 6 hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie.

Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave v 1. polroku 2013
Aktualizované: 23.08.2013 08:13
Úlohou orgánov inšpekcie práce bolo vykonať za prvý polrok 2013 spolu 126 000 kontrol pracovných dní vodičov na pracoviskách a na pozemných komunikáciách (skontrolovaných bolo 143 779 pracovných dní vodičov, čo je 57 % z celkového plánovaného počtu skontrolovaných dní vodičov pre rok 2013).

Na pracoviskách bolo inšpektormi práce skontrolovaných 1 652 vodičov resp. 84 867 pracovných dní vodičov, čo predstavuje 59 % z celkového počtu skontrolovaných dní vodičov v prvom polroku 2013.
Na pozemných komunikáciách bolo skontrolovaných spolu 3 346 vodičov resp. 58 912 pracovných dní vodičov, čo predstavuje 41 % z celkového počtu skontrolovaných dní vodičov v prvom polroku 2013.

Animovaný film o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Aktualizované: 22.08.2013 08:51
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len EU-OSHA) vydala DVD pod názvom „Napo...Nie je dôvod na žarty“ s problematikou pošmyknutia a zakopnutia. Ide o ďalší zo série animovaných filmov so zameraním na nebezpečenstvá pri práci.

Toto najnovšie DVD obsahuje osem krátkych scénok, kde sa tvorcovia filmu zamerali na pošmyknutia a pády, keďže tie ohrozujú zamestnancov denne na každom pracovisku, v každom odvetví a v každej krajine a sú tiež zdrojom mnohých pracovných úrazov. Hlavnou postavou scénok je snaživý zamestnanec Napo, ktorý sa nečakane dostane do rôznych situácií, ktoré nemôže ovplyvniť, ale dokáže identifikovať nebezpečenstvá alebo riziká a predkladá dobré návrhy na zlepšenie bezpečnosti a organizácie práce. Riešenia sú často jednoduché a efektívne. Vhodné posúdenie rizík by malo identifikovať nevyhnutné kroky, ktorých súčasťou je prevencia, vhodná obuv, úprava pracoviska, údržba, vhodná úprava podlahy, pedantné upratovanie, plánované zmývanie, efektívne školenie a dozor.

BOZP a rizikové faktory zamestnancov nad 50 rokov
Aktualizované: 19.08.2013 14:43
Inštitút pre výskum práce a rodiny, vedecko-výskumná inštitúcia v rezorte MPSVR SR (ďalej ministerstvo), pracuje pod gesciou ministerstva, odboru ochrany práce a Národného inšpektorátu práce na výskumnej úlohe v rámci projektu „BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY ZAMESTNANCOV NAD 50 ROKOV – uplatnenie starších osôb v pracovnom procese s návrhmi na opatrenia na úrovni odvetví a podniku." Orgány inšpekcie práce sa budú podieľať na aktívnom plnení tejto výskumnej úlohy, ktorá bude nadväzovať na „Národný program aktívneho starnutia na roky 2013 – 2020" a medzinárodné aktivity, konkrétne európsku kampaň na tému starších zamestnancov, pripravovanú Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia sídliacu v španielskom meste Bilbao.

Kontroly rebríkov
Aktualizované: 14.08.2013 09:09
Povinnosť vykonávať skúšku rebríka podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (ďalej len „vyhlášky“) účinnej od 01.07.2013 najmenej 1 x za 12 mesiacov sa vzťahuje na všetky rebríky bez ohľadu na ich typ/druh pri ich profesionálnom použití (ako pracovného prostriedku). Daná povinnosť vyplýva z § 9 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), z § 5 ods. 1, 2 a 4 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len „nariadenie vlády“), z bodu 4.12 prílohy č. 1 vyhlášky a z návodu na použitie.

Vydávanie osvedčení a preukazov
Aktualizované: 22.07.2013 08:14
Na základe rekodifikovaného zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2013, sa mení systém vydávania osvedčení a preukazov na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie určených pracovných činností ustanovených právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich prevádzke, ktoré vydávajú inšpektoráty práce.

Špecializačné vzdelávanie inšpektorov práce
Aktualizované: 16.07.2013 14:34
V rámci realizácie Národného projektu Európskeho sociálneho fondu „Zvyšovanie kvality poskytovaných verejných služieb vzdelávaním zamestnancov inšpekcie práce“ sa v I. polroku 2013 uskutočnilo špecializačné vzdelávanie inšpektorov práce vo VRS NIP Malá Lučivná v nasledovných špecializáciách:

• poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesné a vodné hospodárstvo,
• strojárstvo,
• stavebníctvo a výroba stavebných hmôt.
Nová povinnosť pre OPO
Aktualizované: 16.07.2013 14:34
Nová vyhláška MPSVR SR č. 182/2013, ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení nadobudla účinnosť dňa 1.7.2013. Vo vyhláške je uvedené, aké musí byť minimálne prístrojové vybavenie žiadateľov o vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Povinnosť mať technické a prístrojové vybavenie sa týka:
• nových žiadateľov a
• osôb, ktorým bolo vydané toto oprávnenie do účinnosti vyhlášky, ktoré musia splniť tieto požiadavky do 30.6.2014 v zmysle prechodného ustanovenia § 39e ods. 2 vyššie uvedeného zákona.

Upozorňujeme, že pri výkone inšpekcie práce, bude predmetom kontroly aj to, či sú prístroje presné (ciachované) a či sa požívajú pri výkone úradných skúšok.
Previerky na zaistenie BOZP v zariadeniach zábavnej činnosti
Aktualizované: 16.07.2013 14:33
V dňoch 17.6.- 30.10.2013 budú na území Slovenskej republiky realizované kontroly zo strany inšpektorov práce v rámci celoslovenskej úlohy zameranej na dodržiavanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pri prevádzke kolotočov, lunaparkov, cirkusov, vrátane kontroly technického stavu strojov, technických zariadení a stavu vyhradených technických zariadení zdvíhacích a elektrických. Súčasťou kontroly, ktorou sa v prvom rade sleduje bezpečnosť užívateľov týchto zariadení, bude aj kontrola pracovno-právnych vzťahov.
Novela zákona č. 124/2006 Z. z.
Aktualizované: 16.07.2013 14:33
Národná rada Slovenskej republiky dňa 23. mája 2013 schválila zákon č. 154/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon č. 154/2013 Z. z. v čl. II dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a v čl. III mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. I bodov 9 a 10, § 16 ods. 2 písm. c), ods. 4, 6 a 7, ods. 11 písm. b) v bode 18 a § 39f v bode 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
V zbierke zákonov vyšla nová vyhláška o BOZP pri stavebných prácach
Aktualizované: 16.07.2013 14:33
Národný inšpektorát práce dáva do pozornosti odbornej verejnosti a zamestnávateľom skutočnosť, že dňa 5. júna 2013 vyšla v Zbierke zákonov vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Táto vyhláška zrušila vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Vyhláška ustanovuje podrobnosti na zaistenie BOZP pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Vyhláška sa vzťahuje aj na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri iných prácach vykonávaných pomocou pracovných postupov a pracovných prostriedkov používaných pri stavebných prácach.

Táto vyhláška sa vzťahuje na práce vykonávané pri záchrane osoby na stavenisku v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je potrebný na záchranu života a zdravia, a to po vykonaní nevyhnutných bezpečnostných opatrení na ochranu života a zdravia a len počas nevyhnutne potrebného času. Táto vyhláška sa nevzťahuje na práce vykonávané záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému pri záchrane osoby na stavenisku.

V prílohách vyhlášky sú uvedené podrobnosti na zaistenie BOZP pri práci na stavenisku, pri zemných prácach, pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacich, pri murárskych a montážnych prácach, pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou, pri búracích a rekonštrukčných prácach, pri práci so strojom a podrobnosti na zaistenie BOZP pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami.

Nová vyhláška by mala pomôcť zamestnávateľom najmä malých a stredných podnikov a hlavne zhotoviteľom (realizátorom stavebných prác) pri eliminovaní alebo znižovaní rizík na staveniskách.
Kontrolná akcia v Maďarsku
Aktualizované: 16.07.2013 14:32
V dňoch 04. - 07.06.2013 sa v okolí maďarského mesta Lenti blízko hraníc s Chorvátskom a Slovinskom konali spoločné kontrolné akcie sociálnej legislatívy v cestnej doprave na pozemných komunikáciách za účasti 7 krajín (Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko). Povinnosť vykonávania spoločných kontrolných akcií vyplýva z článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES. Slovenskí inšpektori práce mali možnosť spolupracovať s kontrolórmi, ktorí pochádzajú z iných ako susedných členských štátov EÚ. Inšpektori boli oboznámení s novými metódami odhaľovania neoprávnenej manipulácie s tachografmi.
Kontrolná akcia v Českej republike
Aktualizované: 16.07.2013 14:31
V dňoch 27. – 31.05.2013 sa v okolí Pardubíc v Českej republike konali spoločné kontrolné akcie sociálnej legislatívy v cestnej doprave na pozemných komunikáciách za účasti 5 krajín (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko). Povinnosť vykonávania spoločných kontrolných akcií vyplýva z článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES. Na spoločných akciách si zúčastnené strany vymenili skúsenosti a poznatky z vykonávania kontrol, ako aj samostatne vykonávali kontroly sociálnej legislatívy v doprave, kontroly technického stavu vozidiel a kontroly ADR. Slovenskí inšpektori práce mali možnosť spolupracovať s kontrolórmi z Nemecka, s ktorými nie sú vykonávané spoločné kontrolné akcie na území Slovenska, nakoľko nie sú susedným členským štátom EÚ.
40 rokov činnosti inšpekcie práce na Slovensku
Aktualizované: 16.07.2013 14:29

V roku 2009 sme si pripomenuli  40 rokov činnosti inšpekcie práce na Slovensku. Pri príležitosti tohto 40. výročia sa konalo dňa 25. marca 2009 v Nitre, v priestoroch Mestského úradu za prítomnosti ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej a ďalších významných predstaviteľov inštitúcií štátnej správy, slávnostné odovzdávanie ocenení inšpektorom práce za ich dlhoročnú prácu a prínos pre sústavu inšpekcie práce. Ocenenie si prevzalo 26 zamestnancov sústavy z rúk generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce Andreja Gmittera. Cieľom tohto podujatia bolo oceniť prácu ľudí, ktorých hlavnou pracovnou náplňou je presadzovanie ochrany zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce. Informácie o vývoji a činnosti inšpekcie práce na Slovensku sa nachádzajú v brožúre, ktorá bola vydaná Národným inšpektorátom práce a nájdete ju v prílohe.

Fotografie z podujatia: Fotogaléria

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Brožúra.pdf Brožúra.pdf40 rokov IP na Slovensku744 KB19.05.2009 06:57
Prevziať súbor Obálka.pdf Obálka.pdf40 rokov IP na Slovensku462 KB19.05.2009 06:57
Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa
Aktualizované: 16.07.2013 14:29
Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa s dodatkami podľa odvetví
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Zmluvy.pdf Zmluvy.pdfKolektívne zmluvy250 KB09.06.2010 10:02
Správa pre Európsku komisiu
Aktualizované: 18.06.2013 10:30

Národný inšpektorát práce predkladá Európskej komisii každoročne do 1. júla informácie za predchádzajúci kalendárny rok o počte kontrol v jednotlivých rizikových odvetviach, percentuálnom podiele kontrolovaných subjektov z počtu zamestnávateľov v každom rizikovom odvetví a výsledkoch kontrol vykonaných v jednotlivých rizikových odvetviach. Správa zahŕňa údaje kontrolnej činnosti a zistení kontrolných orgánov, a to: inšpekcie práce, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Prezídia policajného zboru.

Národný inšpektorát práce identifikoval ako rizikové odvetvia ekonomických činností z hľadiska možného výskytu porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom a vykonáva závislú prácu, nasledovné odvetvia:

  • oblasť nehnuteľností,
  • veľkoobchod a maloobchod,
  • ubytovacie a stravovacie služby.

Na základe porovnania rozsahu aktivít kontrolných orgánov, ktoré sa priamo podieľajú na kontrolách dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania za obdobie roka 2012 a roka 2011 možno skonštatovať, že v roku 2012 registrujeme pokles zistení nelegálneho zamestnávania.

Ocenení zamestnanci sústavy Národného inšpektorátu práce
Aktualizované: 15.03.2013 13:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti, ktorý bol vyhlásený v novembri 2007 na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a ktorý si pripomíname od roku 2009 aj v tomto roku udelilo rezortné vyznamenania za mimoriadne zásluhy, prínos a výsledky v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny 26 osobnostiam, ktoré sa svojou prácou a aktivitami podieľali na pozdvihnutí úrovne, ale aj samotného vnímania sociálnej práce pri rozvoji sociálnej spravodlivosti a sociálnej politiky. Rezortné vyznamenania z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera si dňa  21. februára 2013 v mestskom Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave za sústavu inšpekcie práce prevzali aj Ing. Laurencia Jančurová z Národného inšpektorátu práce, Ing. František Košč, hlavný inšpektor práce IP Banská Bystrica, Ing. Daniel Hrabko z IP Prešov a Ing. Jozef Raučina z IP Nitra.
Udeľovanie záštity NIP - podmienky pre žiadateľov
Aktualizované: 04.03.2013 11:01
Záštita Národného inšpektorátu práce (ďalej len "NIP")  je čestná pocta a symbolické uznanie  tradície a vysokej kvality organizovanej aktivity. Záštitu môže na základe písomnej žiadosti organizátora aktivity poskytnúť generálny riaditeľ NIP.  Súčasťou poskytnutia záštity môže byť aj udelenie oprávnenia generálnym riaditeľom NIP použiť meno, akronym a/alebo logo NIP. Záštita a oprávnenie použiť meno, akronym a/alebo logo NIP sa poskytujú na základe splnených podmienok stanovených v nižšie priloženom dokumente.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Záštita_NIP.pdf Záštita_NIP.pdfPodmienky udeľovania záštity Národného inšpektorátu práce185 KB05.04.2013 07:51
UPOZORNENIE na dobu platnosti vydaného oprávnenia
Aktualizované: 18.09.2012 12:39
UPOZORNENIE na dobu platnosti vydaného oprávnenia

STANOVISKO NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE ku zverejneným článkom
Aktualizované: 20.08.2012 12:31
Dňa 20.08.2012 boli v Hospodárskych novinách uverejnené zavádzajúce články v súvislosti so školeniami vodičov

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57085550-ked-na-soferovanie-nestaci-len-vodicsky-preukaz
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57085640-vodicak-nestaci-na-firemne-auto-vas-musi-firma-vyskolit

STANOVISKO NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE ku zverejneným článkom

Súčasná legislatíva nepozná pojem riadenie motorového vozidla referentským  spôsobom. Používaním v bežnej praxi sa však tento pojem všeobecne zaužíval. V zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,  je uvedený pod týmto pojmom  pracovník, ktorý na pracovnej ceste vedie vozidlo prevádzkovateľa (zamestnávateľa).

UPOZORNENIE
Aktualizované: 09.03.2012 09:34
Vzhľadom na časté dotazy odbornej verejnosti a na problémy súvisiace s uchádzaním sa o zákazky viazané na platnosť oprávnení, ktoré v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydáva Národný inšpektorát práce, upozorňujeme na znenie ustanovenia § 39c uvedeného zákona, podľa ktorého:

Oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14, oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv vyhradeného technického zariadenia a na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom podľa § 15, oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby podľa § 21 a oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas.

Poznámka: Oprávnenia vydávané do 31. mája 2010 boli vydávané vo vtedy platnom znení zákona č. 124/2006 Z. z. na 5 rokov. Od 1. júna 2010 NIP vydával v zmysle novely zákona tieto oprávnenia na dobu neurčitú.

Národný inšpektorát nebude vydávať žiadne doklady o predĺžení platnosti týchto oprávnení, vzhľadom na to, že predĺženie ich platnosti vyplýva priamo zo zákona.

Oznámenie o aktualizačnej odbornej príprave
Aktualizované: 23.02.2012 13:09
O aktualizačnej odbornej príprave pojednávajú ustanovenia §16 ods.4, §23 ods.6 a  §24 ods. 10 č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z.z.).
Termín absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy sa viaže na obdobie každých päť rokov. Potom osvedčenie alebo preukaz strácajú platnosť v zmysle ustanovení §16ods.7, §23 ods.6 a §24 ods.13 zákona č. 124/2006 Z.z.

Ak zákon č. 124/2006 Z.z. vo všeobecnosti uvádza lehotu päť rokov, pre počítanie času sa uplatní §122 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
§122 Občianskeho zákonníka uvádza:
1)    Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.
2)    Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaní alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota počíta. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň.
3)    Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Príklad: ak je osvedčenie bezpečnostného technika vydané 10.08.2006, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 10.08.2011, v opačnom prípade osvedčenie bezpečnostného technika stratilo dňom 11.08.2011 platnosť.
Zmena a doplnenie zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
Aktualizované: 26.10.2009 13:43
Dňa 20. 10. 2009 bol uverejnený v Zbierke zákonov, v čiastke 145, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon je účinný od 1. 11. 2009  okrem čl. I § 84 ods. 1 písm. a) druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. 7. 2010. Čl. VI zákona č. 400/2009 Z. z.  mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z. a zákona č. 555/2007 Z. z.  Zmeny sú uvedené v prílohe.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Popis.pdf Popis.pdfZmena a doplnenie zákona č. 125/2006 Z. z.191 KB26.10.2009 09:57