Hlavná stránka > Hlavné menu > Správne poplatky
Spôsob úhrady správnych poplatkov na Národnom inšpektoráte práce
Aktualizované: 28.04.2016 10:28

Národný inšpektorát práce vyberá správne poplatky s súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správne poplatky sa uhrádzajú za úkony a konania uvedené s sadzobníku správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona. Poplatková povinnosť vzniká podaním, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania (ďalej len služba).

Od 01.03.2016 je Národný inšpektorát práce pripojený do centrálneho systému evidencie správnych poplatkov.

Poplatník pri podaní svojho podania na Národný inšpektorát práce má možnosť uhradiť správny poplatok nasledovnými spôsobmi:

 1. doručením e-kolku zakúpeného na niektorej z pobočiek Slovenskej pošty, a.s.
 2. platbou bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na zberný podúčet Národného inšpektorátu práce pred podaním žiadosti
 3. úhradou platobného predpisu (v prípade, že poplatník nevykonal úhradu na zberný podúčet Národného inšpektorátu práce pred podaním žiadosti,  Národný inšpektorát práce vystaví poplatníkovi platobný predpis, ak je žiadosť podaná, osobne, poštou, elektronicky)

Spôsob úhrady správnych poplatkov na Inšpektorátoch práce
Aktualizované: 03.03.2016 11:51
Spôsob úhrady a sadzobník správnych poplatkov majú jednotlivé inšpektoráty práce uvedené na svojich podstránkach pod hlavičkou Správne poplatky, resp. tu:

Správne poplatky IP Banská Bystrica
Správne poplatky IP Bratislava
Správne poplatky IP Košice
Správne poplatky IP Nitra
Správne poplatky IP Prešov
Správne poplatky IP Trenčín
Správne poplatky IP Trnava
Správne poplatky IP Žilina
Sadzobník správnych poplatkov na Národnom inšpektoráte práce
Aktualizované: 01.03.2016 15:04

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré Národný inšpektorát vyberá za správne úkony:

 1. Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení: 995,50 €
 2. Vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby: 82,50 €
 3. Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce: 82,50 €
 4. Vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika: 33,00 €
 5. Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie: 16,50 €
 6. Rozšírenie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce: 33,00 €
 7. Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie a oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby s aktualizovanými údajmi: 10,00 €
 8. Vydanie   duplikátu   oprávnenia alebo osvedčenia, ktoré vydáva Národný inšpektorát práce: 5,00 €
 9. Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva fyzická osoba: 16,50 €
 10. Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie: 165,50 €