Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo
Práca nadčas
Aktualizované: 26.10.2015 15:57
Podľa ustanovení § 97 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákonník práce“) práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období najviac 4 mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

Zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ
Aktualizované: 17.02.2016 09:52

     Pri zamestnávaní cudzincov je podstatný výber práva, podľa ktorého sa bude spravovať pracovnoprávny pomer. Podľa ust. § 16 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom sa pomery z pracovnej zmluvy spravujú právom miesta, kde pracovník vykonáva prácu. Ak však pracovník vykonáva prácu v jednom štáte na základe pracovného pomeru s organizáciou, ktorá má sídlo v inom štáte, je rozhodujúce právo sídla organizácie, okrem prípadu ak by išlo o osobu, ktorá má bydlisko v štáte, kde sa práca vykonávala.


Pitný režim na pracovisku
Aktualizované: 24.08.2015 11:25
Letné mesiace so sebou prinášajú zvýšené teploty, čo samozrejme vplýva aj na pracovný výkon zamestnancov. Ide hlavne o tých zamestnancov, u ktorých je predpoklad zvýšenej záťaže teplom, nakoľko vykonávajú prácu na vonkajších alebo vnútorných pracoviskách, napr. na staveniskách, vo výrobných halách alebo v kancelárskych priestoroch, ktoré nie sú klimatizované. Pokiaľ nie je z technického hľadiska možné upraviť pracovné prostredie na prijateľnú mieru, je potrebné zamestnancov pred nadmerným teplom optimálne chrániť.

Ako postupovať vo veci nevyplatenia nárokov z pracovného pomeru
Aktualizované: 24.08.2015 11:11
Skúsenosti získané pri výkone inšpekcie práce nás utvrdzujú v tom, že zamestnanec, ktorého finančné nároky z pracovného pomeru neboli uspokojené, nevie, ako postupovať vo veci vymáhania týchto neuspokojených nárokov od zamestnávateľa. Môže sa jednať o nevyplatenú mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť (ďalej len „mzda“).

Dobrovoľnícka činnosť a BOZP
Aktualizované: 14.07.2015 11:40
Podmienky výkonu dobrovoľníckej činnosti sú upravené zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej uvedeným zákonom).

Vyhlásenie o zhode ES určeného výrobku
Aktualizované: 11.03.2015 14:27
V členských štátoch Európskej únie vydaním vyhlásenia o zhode ES výrobca preberá zodpovednosť za súlad určeného výrobku so stanovenými požiadavkami. Keďže ide o rozhodujúci doklad pre spotrebiteľa, inšpekcia práce ako orgán dohľadu podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje aj súvisiace informácie o výrobku, poskytované výrobcom uvádzať v štátnom jazyku spôsobom zrozumiteľným spotrebiteľovi.

Nárok na dovolenku v súvislosti s čerpaním materskej (rodičovskej) dovolenky
Aktualizované: 11.03.2015 14:27
Podľa § 103 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej Zákonník práce) základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov.

Oboznamovanie dočasne pridelených zamestnancov na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa
Aktualizované: 06.03.2015 11:08
Agentúra dočasného zamestnávania je povinná zabezpečiť pre svojich zamestnancov oboznámenie v zmysle § 7 ods. 4 v nadväznosti na ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a užívateľský zamestnávateľ je povinný pre uvedených zamestnancov zabezpečiť oboznámenie v súlade § 6 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.

Vykonávanie prác vo výškach
Aktualizované: 06.03.2015 11:08
Ak osoby (dodávatelia, projektanti, majitelia budov) v rámci svojich pracovných povinností konzultujú, pohybujú sa na streche, prípadne vykonávajú inú činnosť ako napr. kontrolnú činnosť, obhliadku na účely budúcich projektových prác, fotografovanie, zisťovanie viditeľnosti okolia, ale uvedenú činnosť nevykonávajú bližšie ako 1,5 m od okraja strechy:
- uvedená činnosť sa považuje za prácu vo výške v zmysle § 2 písm. j) vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 14 ods. 3 uvedenej vyhlášky a jej prílohu č. 6. Vzhľadom na uvedené je zamestnávateľ/prevádzkovateľ objektu povinný vykonať kolektívne alebo individuálne opatrenia na zabránenie pádu osoby z výšky.

Uznávanie odbornej spôsobilosti v oblasti zabezpečovania úloh týkajúcich sa prevencie rizík?
Aktualizované: 06.03.2015 11:07
Národný inšpektorát práce vydáva rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, na vykonávanie činností, na ktoré osobitný predpis požaduje odbornú spôsobilosť v zmysle § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 125/2006 Z. z.“). Osobitným predpisom je napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“).

Čo zaujíma zamestnancov najčastejšie
Aktualizované: 13.10.2014 09:14
Národný inšpektorát práce v rámci svojej činnosti pravidelne vyhodnocuje činnosť inšpektorátov práce v SR. V roku 2013 inšpektori práce odhalili vyše 8 000 porušení Zákonníka práce. Najčastejšie priestupky zamestnávateľov boli zhrnuté v príručke, ktorá je uverejnená v časti Publikácie: http://www.nip.sk/?id_af=396&ins=nip. Príručka zároveň ponúka rady a tipy ako predchádzať porušeniam a má byť nápomocná zamestnávateľom, ale aj zamestnancom, aby sa vedeli lepšie orientovať v pracovnoprávnej legislatíve.

Pracovný pomer na dobu určitú – vznik a zmeny
Aktualizované: 13.10.2014 08:49
Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce, čo ustanovuje § 46 Zákonníka práce.

V praxi rozlišujeme pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, ktorého trvanie je vymedzené:
- priamym časovým údajom, napr. počtom týždňov, mesiacov,
- uvedením konkrétneho kalendárneho dňa, napr. dátumom,
- inak, napr. obdobím trvania dohodnutých prác, ktoré majú prechodný charakter (zástup zamestnanca počas čerpania materskej dovolenky)
a pracovný pomer uzatvorený na dobu neurčitú. Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi uzatvoriť so zamestnancom i pracovný pomer na kratší pracovný čas.

Bezpečnosť technických zariadení v zdravotníckych priestoroch
Aktualizované: 02.09.2014 14:25
Ambulancia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa v zmysle prílohy č. 1 III. časť bod A. písm. h) vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) zaraďuje medzi vyhradené technické zariadenia elektrické (ďalej „VTZ EZ“) skupiny A. Konkrétne sa jedna o VTZ EZ skupiny A definované ako elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie. Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej „OPaOS“) stanovuje § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Požiadavky na vykonávanie OPaOS VTZ EZ stanovuje STN 33 2000-6:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia; Časť 6: Revízia. Na výkon OPaOS v miestnostiach na zdravotnícke účely sa okrem uvedenej normy vťahujú aj technické normy STN 33 2000-7-710:2013 Elektrické inštalácie nízkeho napätia; Časť 7-710: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo Priestory; Zdravotnícke priestory a STN 332140:1986 v nadväznosti na STN 332140/a:1990 Elektrický rozvod v miestnostiach pre zdravotnícke účely. Lehoty výkonu OPaOS v ambulancií, ako miestnosti na zdravotnícke účely, stanovuje čl. 15 STN 332140:1986, ktorý pojednáva o dodávke, prevádzke a skúšaní elektrických rozvodov, v zmysle uvedeného článku slovenskej technickej normy sa musí OPaOS v ambulancií vykonávať minimálne každé 2 roky.

Fakty súvisiace s poskytovaním dovolenky
Aktualizované: 04.08.2014 14:09
Pre letné obdobie je charakteristické čerpanie dovoleniek vo väčšom rozsahu ako v inom období roka. Nárok zamestnanca na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Dovolenka slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu. Vzhľadom k množiacim sa otázkam v rámci poskytovania poradenstva Vám prinášame základné informácie.