Hlavná stránka > Činnosť > Publikácie
Publikácia tematického dňa SLIC
Aktualizované: 02.01.2017 10:23

Národný inšpektorát práce vydal v súvislosti s organizáciou tematického dňa Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) zborník, ktorý obsahuje program podujatia, prezentácie slovenských aj  zahraničných zástupcov inšpekcie práce, Inštitútu pre výskum práce a rodiny, sociálnych partnerov, Kliniky pracovného lekárstva, zástupkyne firmy TNT Express Worldwide - víťaza národného kola súťaže EU-OSHA na podporu kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, abstrakty prezentácií a otázky dotazníka tematického dňa. Sumár odpovedí dotazníka je v prvej prezentácii.
Tematický deň sa uskutočnil 9. novembra 2016 v Hornom Smokovci v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.
Vzhľadom na to, že podujatie bolo s medzinárodnou účasťou a bolo tlmočené aj do slovenského jazyka, je zborník k dispozícii len v oficiálnej anglickej verzii.
 

Praktický manuál, ako oznámiť nekalú praktiku a nedoplatiť na to
Aktualizované: 05.08.2016 08:14

Národný inšpektorát práce v spolupráci s Transparency International Slovensko vydal praktický manuál pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti (whistleblowerov). Manuál informuje o možnostiach právnej ochrany oznamovateľov a poskytuje praktické rady, ako pri oznámení nekalej praktiky postupovať.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Manual.pdf Manual.pdfManuál pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti 709 KB05.08.2016 08:14
Letáky z edície Pravidlá dobrej praxe
Aktualizované: 26.01.2015 08:36
Národný inšpektorát práce vydal letáky z tradičnej edície Pravidlá dobrej praxe. Spomenuté publikácie sú určené tak zamestnávateľom ako aj zamestnancom, za účelom oboznámenia sa so základnými informáciami v danej oblasti. Stručne a výstižne vysvetľujú konkrétne pojmy, právne predpisy, či povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovných úrazov, organizácii pracovného času v doprave, výskyte diskriminácie a uznávaní odbornej spôsobilosti.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha_1.pdf Príloha_1.pdfPostup pri vzniku pracovných úrazov415 KB26.01.2015 08:41
Prevziať súbor Príloha_2.pdf Príloha_2.pdfOrganizácia pracovného času v doprave448 KB26.01.2015 08:45
Prevziať súbor Príloha_3.pdf Príloha_3.pdfOdborná spôsobilosť433 KB26.01.2015 08:46
Prevziať súbor Príloha_4.pdf Príloha_4.pdfStop diskriminácii387 KB26.01.2015 08:46
Najčastejšie priestupky zamestnávateľov
Aktualizované: 30.09.2014 08:38
Národný inšpektorát práce participoval na príprave príručky, ktorej cieľom je pomôcť zamestnávateľom, ale aj zamestnancom orientovať sa v pracovnom práve. Zámerom jednotlivých kapitol je priblížiť zamestnávateľom legislatívny rámec za účelom jeho poznania a aplikovania v praxi tak, aby k porušovaniu povinností zo strany zamestnávateľa nedochádzalo.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfNajčastejšie priestupky zamestnávateľov2194 KB29.09.2014 15:27
Organizácia pracovného času v doprave
Aktualizované: 19.07.2013 15:38
Národný inšpektorát práce vydal leták na pomoc profesionálnym vodičom ako aj ich zamestnávateľom pre jednoduchšie pochopenie problematiky sociálnej legislatívy v doprave resp. pracovného času vodičov a s ním spojených povinností. Obsahuje v prehľadnej forme základné informácie, ktoré pomôžu správne sa orientovať v danej problematike.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha_1.pdf Príloha_1.pdfOrganizácia pracovného času v doprave469 KB05.01.2012 09:41
Národný inšpektorát práce vydal súbor informačných letákov
Aktualizované: 19.07.2013 15:37
Košice 21.novembra - Národný inšpektorát práce vydal na pomoc hlavne malým a stredným podnikateľom súbor letákov, ktoré jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetľujú vybranú problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a  pracovnoprávnych vzťahov (ďalej PPV). Leták "Bezpečný podnik", zaradený do súboru "Letáky BOZP" vysvetľuje východiská programu a postup pri získaní tohto prestížneho ocenenia.
Všetky uvedené letáky boli distribuované na príslušné inšpektoráty práce, odkiaľ sa dostávajú verejnosti počas organizovania bezplatných seminárov. V tlačenej podobe sa nachádzajú na Národnom inšpektoráte práce a sú voľne stiahnuteľné na webovej stránke www.ip.gov.sk alebo www.safework.gov.sk. Viď prílohy.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha_1.pdf Príloha_1.pdfNelegálna práca a nelegálne zamestnávanie114 KB21.11.2011 11:00
Prevziať súbor Príloha_10.pdf Príloha_10.pdfBOZP v lesníctve2295 KB21.11.2011 11:09
Prevziať súbor Príloha_2.pdf Príloha_2.pdfNáležitosti pracovnej zmluvy102 KB21.11.2011 11:02
Prevziať súbor Príloha_3.pdf Príloha_3.pdfSkončenie pracovného pomeru108 KB21.11.2011 11:03
Prevziať súbor Príloha_4.pdf Príloha_4.pdfBOZP pri stavebných prácach115 KB21.11.2011 11:05
Prevziať súbor Príloha_5.pdf Príloha_5.pdfBezpečný podnik73 KB21.11.2011 11:05
Prevziať súbor Príloha_6.pdf Príloha_6.pdfBOZP pri drevoobdrábacích strojoch693 KB21.11.2011 11:06
Prevziať súbor Príloha_7.pdf Príloha_7.pdfBOZP v poľnohospodárstve2549 KB21.11.2011 11:07
Prevziať súbor Príloha_8.pdf Príloha_8.pdfBOZP v hoteloch, reštauráciách a stravovacích službách992 KB21.11.2011 11:08
Prevziať súbor Príloha_9.pdf Príloha_9.pdfBOZP na činnosť pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky kotlov750 KB21.11.2011 11:09
Kampaň nebezpečné chemické faktory
Aktualizované: 19.07.2013 15:37
"Pracovná skupina SLIC pre chemické faktory, v ktorej boli aj zamestnanci NIP, vypracovala príručky určené malým a stredným subjektom (s počtom zamestnancov do 50). Cieľom týchto príručiek je pomôcť implementovať do praxe požiadavky predpisov v oblasti nebezpečných chemických faktorov medzi ktoré patrí aj napríklad múka či prach z tvrdého dreva. Boli vybrané 4 sektory, ktoré sa nezaoberajú typicky chemickou výrobou a to: priemyselné a suché čistenie, spracovanie dreva a výroba nábytku, opravne motorových vozidiel a pekárne. V príručkách nájdete chemické faktory, ktoré sú typické pri vykonávaní prác vo vymenovaných sektoroch a tiež činnosti, ktoré sú z hľadiska ohrozovania zdravia v týchto odvetviach typické.

SLIC - Výbor vedúcich pracovníkov inšpekcie, je zastrešujúcou organizáciou združujúcou inšpektoráty práce v rôznych členských štátoch Európskych spoločenstiev. SLIC v spolupráci s Európskou komisiou zaisťuje účinné a jednotné uplatňovanie práva spoločnosti vo vzťahu k zdraviu a bezpečnosti pri práci. Výbor tiež analyzuje hlavné problémy v rámci monitoringu uplatňovania legislatívy v tejto oblasti.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Prirucka1.pdf Prirucka1.pdfPriemyselné čistenie1860 KB14.12.2010 14:01
Prevziať súbor Prirucka2.pdf Prirucka2.pdfSuché čistenie2109 KB14.12.2010 14:01
Prevziať súbor Prirucka3.pdf Prirucka3.pdfSpracovanie dreva a výroba nábytku2709 KB14.12.2010 14:02
Prevziať súbor Prirucka4.pdf Prirucka4.pdfOpravne motorových vozidiel2105 KB14.12.2010 14:03
Prevziať súbor Prirucka5.pdf Prirucka5.pdfPekárne2388 KB14.12.2010 14:04
Pravidlá dobrej praxe
Aktualizované: 19.07.2013 15:37
Národný inšpektorát práce vydáva „Pravidlá dobrej praxe bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako návod vyjadrujúci odborný názor orgánov inšpekcie práce, v zmysle zákona č.125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednotlivé príručky dávajú návod ako:
  • dosiahnuť riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky právnych predpisov, s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ,
  • zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a tým predchádzať rizikám ohrozenia života, zdravia, majetku a životného prostredia ,
  • vytvárať priaznivé pracovné podmienky s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou.
Publikácie  vychádzajú v rámci edície „Pravidlá dobrej praxe BOZP“ za podpory Európskej agentúry pre Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so sídlom v španielskom Bilbao. Majú slúžiť ako praktická  pomôcka  najmä zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, zamestnancom ,  malým a stredným podnikom ako aj širokej verejnosti.
Zásady obsiahnuté v publikáciách  sú v praxi presadzované prostredníctvom inšpektorátov práce ako aj orgánmi na ochranu zdravia.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Prirucka1.pdf Prirucka1.pdfPracovisko s počítačom3013 KB05.02.2010 09:21
Prevziať súbor Prirucka2.pdf Prirucka2.pdfObmedzte hluk194 KB05.02.2010 09:22
Prevziať súbor Prirucka3.pdf Prirucka3.pdfZamestnávanie mladistvých496 KB26.05.2010 12:36
Prevziať súbor Prirucka4.pdf Prirucka4.pdfRučná manipulácia s bremenami254 KB05.02.2010 09:22
Prevziať súbor Prirucka5.pdf Prirucka5.pdfBezpečne s počítačmi316 KB05.02.2010 09:22
Chráňte svoje zdravie - obmedzte záťaž !
Aktualizované: 19.07.2013 15:37

Európska  inšpekčná a komunikačná kampaň zameraná na ručnú manipuláciu s bremenami


Pracovná skupina SLIC pre ručnú manipuláciu s bremenami vypracovala brožúry, ktorých cieľom je informovať o inšpekčnej kampani, o problémoch v rámci ručnej manipulácie s bremenami a možných riešeniach.


SLIC - Výbor vedúcich pracovníkov inšpekcie, je zastrešujúcou organizáciou združujúcou inšpektoráty práce v rôznych členských štátoch Európskych spoločenstiev. SLIC v spolupráci s Európskou komisiou zaisťuje účinné a jednotné uplatňovanie práva spoločnosti vo vzťahu k zdraviu a bezpečnosti pri práci. Výbor tiež analyzuje hlavné problémy v rámci monitoringu uplatňovania legislatívy v tejto oblasti.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Prirucka1.pdf Prirucka1.pdfRučná manipulácia s bremenami všeobecne797 KB08.02.2010 14:20
Prevziať súbor Prirucka2.pdf Prirucka2.pdfRučná manipulácia s bremenami doprava644 KB08.02.2010 14:20
Prevziať súbor Prirucka3.pdf Prirucka3.pdfRučná manipulácia s bremenami zdravotná starostlivosť412 KB08.02.2010 14:21
Prevziať súbor Prirucka4.pdf Prirucka4.pdfRučná manipulácia s bremenami stavebníctvo1094 KB08.02.2010 14:22
Prevziať súbor Prirucka5.pdf Prirucka5.pdfRučná manipulácia s bremenami maloobchod1020 KB08.02.2010 14:22
Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch
Aktualizované: 19.07.2013 15:36

Cieľom brožúr z edície ISSA, na tvorbe ktorých participovali odborníci z viacerých európskych krajín v rámci projektu, do ktorého boli zapojení aj odborníci z  Národného inšpektorátu práce a Technickej univerzity v Košiciach, je zhrnutie požiadaviek potrebných na identifikáciu a hodnotenie rizika pri rôznych pracovných činnostiach.
Brožúry slúžia na transponovanie Rámcovej smernice na zaistenie BOZP (89/391/EHS) a z nej vyplývajúcich jednotlivých smerníc. Slúžia najmä potrebám malých a stredných podnikov, ktorým jednoduchým spôsobom vysvetľuje problematiku a dávajú návod na hodnotenie rizika.

Okrem špecifických informácií k daným témam obsahujú:

1. Základné informácie k danej problematike
2. Hodnotiace formuláre k hodnoteniu rizík
3. Hodnotenie rizika pri prácach
4. Stanovenie opatrení
5. Prílohu zohľadňujúcu odlišnosti v národnej legislatíve jednotlivých krajín.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte osoby, uvedené na zadnej strane brožúr ako kontaktné osoby.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Prirucka3.pdf Prirucka3.pdfChemické riziká1254 KB07.07.2009 11:16
Prevziať súbor Prirucka4.pdf Prirucka4.pdfPád a zrútenie osôb816 KB07.07.2009 11:16
Prevziať súbor Prirucka5.pdf Prirucka5.pdfPsychická záťaž277 KB07.07.2009 11:16
Zvyšovanie kvality poskytovaných verejných služieb vzdelávaním zamestnancov inšpekcie práce
Aktualizované: 19.07.2013 15:35
Národný inšpektorát práce sa zaviazal podpisom zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v decembri 2011 k realizácii národného multicieľového projektu Zvyšovanie kvality poskytovaných verejných služieb vzdelávaním zamestnancov inšpekcie práce. Projekt sa realizuje ako národný projekt podľa zákona 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu na základe Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
V prípravnej fáze národného projektu bol vykonaný prieskum vzdelávacích potrieb zamestnancov Národného inšpektorátu práce (NIP) a 8 inšpektorátov práce (IP), ktorí budú tvoriť cieľové skupiny v projekte. Cieľom prieskumu bolo identifikovať potreby týchto cieľových skupín, ktorých napĺňanie by prispelo k zvýšeniu kvality ľudských zdrojov v oblasti verejnej správy v SR.