Hlavná stránka > Činnosť > Podmienky vydávania osvedčení a oprávnení
Podmienky pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
Aktualizované: 25.07.2017 09:38

Pre získanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce (ďalej „VaVZ“) je v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“) žiadateľ o vydanie oprávnenia na VaVZ (skupina 01 – 10) povinný na Národný inšpektorát práce predložiť:


Upozornenie pre žiadateľov o vydanie osvedčení a oprávnení
Aktualizované: 02.12.2014 16:13
Národný inšpektorát práce, ako správny orgán, v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 1 až 4 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika, oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce a oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby.

Nedostatky pri žiadostiach o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika
Aktualizované: 10.06.2014 14:02
1. Podávanie žiadostí:
  • žiadosti nie sú podané priamo fyzickou osobou, ale jej zamestnávateľom;
  • žiadosti sú podané v čase, kedy od vydania osvedčenia BT neuplynula doba najmenej dvoch rokov na preukázanie praxe BT;
2. Doklady o odbornej spôsobilosti:
  • nie sú doručené ako úradne overené doklady, resp. originály;
  • aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika (ďalej „AOP BT“) nie je doručená ako písomné potvrdenie o absolvovaní AOP BT (vyznačenie dátumu AOP BT na zadnej strane osvedčenia BT nenahrádza písomné potvrdenie);
  • doručené osvedčenia BT vydané do 30.6.2006 sú bez písomného potvrdenia o AOP BT absolvovanej do 31.12.2007 neplatné od 01.01.2008 (analogicky potvrdená prax BT po 01.01.2008 je neplatná);

Podmienky preukazovania odbornej praxe na účely vydania osvedčenia ABT
Aktualizované: 04.09.2013 12:31
Uznávanie odbornej praxe:

- potvrdenie o praxi žiadateľovi o vydanie osvedčenia ABT môže vydať len štatutárny orgán alebo zamestnanec zamestnávateľa poverený na právne úkony v jeho mene v pracovnoprávnych vzťahoch,
- pri takomto potvrdení praxe je potrebné doložiť aj overenú kópiu poverenia zamestnanca,
- odborná prax sa preukazuje písomným potvrdením zamestnávateľa o výkone odborných činností a jeho dĺžke s uvedením kódu a názvu ekonomickej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, do ktorej je zamestnávateľ zaradený,
- v nejasných prípadoch je potrebné doložiť aj kópiu pracovnej zmluvy;

Náležitosti žiadostí o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika
Aktualizované: 02.10.2012 12:49
Náležitosti žiadostí
o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika podľa podľa § 24  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon č.124/2006 Z. z.)

Postup pri podávaní žiadosti na výkon bezpečnostnotechnickej služby
Aktualizované: 02.10.2012 12:49
Žiadosť musí obsahovať najmä:

       -    druh činnosti, ktorú chce vykonávať (vykonávanie BTS),
       -    názov subjektu, (obchodné meno, právnu formu ak ide o právnickú osobu a meno, priezvisko a bydlisko ak ide o fyzickú osobu, podnikateľa)
       -    sídlo
       -    identifikačné číslo (IČO)

Podmienky vydania osvedčení a oprávnení
Aktualizované: 18.09.2012 12:34
Usmernenie pre žiadateľov o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika, oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce a oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby