Hlavná stránka > Legislatíva > Legislatíva SK
BOZP
Aktualizované: 16.12.2015 12:20

Vybrané právne predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:


  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PPV
Aktualizované: 09.06.2015 14:07

Vybrané právne predpisy upravujúce oblasť pracovnoprávnych vzťahov:

  • Ústava Slovenskej republiky
  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iné
Aktualizované: 27.05.2015 14:37

Iné vybrané právne predpisy:

  • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
  • Zákon č. 461/2003 Z z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
  • Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov